fortrinaltdinfo@fortrinaltd.com
Belépés a WebIrodába »

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Fortrina Vásárlói Közösség Vásárlói számára

Hatályos: 2017. április hó 28. napjától


Jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF"- rögzíti a FORTRINA LTD. (székhely: Unit 22, Bulrushes Business Park, Coombe Hill Road, East Grinstead, England RH19 4LZ, nyilvántartási szám: 9765564 (the Registrar of Companies for England and Wales) - a továbbiakban: „ Fortrina") www.fortrinaltd.com weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás") leírását és igénybevételének feltételeit.


I. Az ÁSZF-ben használt fogalmak

Utalvány: a Fortrina által kibocsátott, áruk beszerzésére és szolgáltatások igénybevételére jogosító, elektronikus formában kibocsátott utalvány, amely EUR és HUF értékkel bír.

Partneri utalvány: Partner által kibocsátott utalvány.

Fortrina Rendszer: a Vásárlók és a Partnerek között, a Fortrina közvetítésével létrehozott nemzetközi vásárlói közösség, amelyben a Fortrina internetes marketing és reklám tevékenységet, valamint Utalvány kibocsájtását, valamint a Működési Szabályzatban meghatározott kedvezmények szétosztását végzi.

Vásárló: az Utalvány megrendelését kezdeményező természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, vagy egyéni vállalkozó.

Partner: a Fortrina-val az Utalvány elfogadására szerződő jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó.

Üzlet: a Partner által üzemeltetett, illetve tevékenységi köréhez tartozó olyan helyszín (szolgáltató egység), ahol a Partner szolgáltatása(i) ellenértékeként az Utalvány, mint fizetőeszköz elfogadása történik.

Szerződés: a Fortrina és Vásárló között jelen ÁSZF alapján létrejött megállapodás.

Felek: a Fortrina és a Vásárló.

Partneri Szerződés: a Fortrina és Partner között az Utalvány és a Partneri utalvány elfogadására létrejött megállapodás.


II. A Szerződés hatálya, az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Vásárló által efogadása

II.1. Jelen ÁSZF alapján a Szerződés a Vásárló regisztrációjának napján lép hatályba és határozatlan időre jön létre.

II.2. A Fortrina jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az ÁSZF módosított szövegét a Fortrina legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőző 8 nappal a www.fortrinaltd.com honlapon közzéteszi, valamint hírlevél útján és a webirodában felhívja a figyelmet a módosulásra. Vásárló kötelezettsége, hogy a változások nyomon követése érdekében rendszeresen tájékozódjon az ÁSZF esetleges módosításairól. Amennyiben Vásárló a módosítás ellen annak hatályba lépéséig írásban nem él kifogással, a módosítás a Vásárló által elfogadottnak tekintendő. A módosítás hatálybalépésének időpontjától a Felek között fennálló jogviszonyra a módosított ÁSZF rendelkezései irányadóak.

II.3. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.


III. A Fortrina szolgáltatás

III.1. A Fortrina Szolgáltatásai különösen:

III.2. Vásárló jelen megállapodás rendelkezései és feltételei értelmében jogosult a Fortrina által üzemeltetett nemzetközi vásárlói közösségben részt venni, azaz a Fortrina Partnereinél árut beszerezni és szolgáltatásokat igénybe venni, valamint a Fortrina Rendszert más, lehetséges jövőbeni Vásárlókkal megismertetni, ezen személyek Rendszerhez történő csatlakozását elősegíteni.


IV. Regisztráció

IV.1. A Fortrina Rendszerhez történő csatlakozásra a Vásárló egy számára és kérésére küldött meghívói link segítségével, előzetes online regisztrációt követően jogosult. Vásárló számára meghívói linket egy másik, már regisztrált Vásárló jogosult küldeni.

IV.2. A regisztrációt követően Vásárló számára a Fortrina automatikusan webirodát hoz létre és tart fent, amelyet Vásárló e-mail címének és jelszavának megadásával ér el.

IV.3. Regisztrálhat:

IV.4. A Vásárló kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult az Utalvány generáltatására, online elkészíttetésére, Termékek kiválasztására és a bevásárló lista összeállítására webáruházban. Vásárló a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Vásárló adataiban, akkor köteles adatban bekövetkezett változást haladéktalanul (a változás bekövetkeztét/bejegyzését követő 8 napon belül) értesítést küldeni erről a változásról a info@fortrinaltd.com címre. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából, vagy az értesítés elmaradásából eredően a Vásárlót ért hátrányért, esetleges kárért a Fortrina nem vállal felelősséget.

IV.5. A Fortrina jogosult a Vásárló regisztrációját (és ezzel együtt Vásárlói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Vásárló megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

IV.6. A regisztráció során a Vásárlónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Vásárló köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Vásárló teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Vásárló köteles haladéktalanul tájékoztatni a Fortrina-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Vásárló ezen feltételezése, a Fortrina jogosult a Vásárló fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Vásárlót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Fortrina nem felelős a Vásárlóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Vásárló a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Vásárló, akár harmadik fél visszaélt.

IV.7. Egy e-mail címhez csak egy regisztráció végezhető el. A regisztráció elküldésekor a Fortrina a megadott e-mail címre egy hitelesítő levelet küld, amelyben a regisztráció érvényesítéséhez szükséges további lépésekről tájékoztatja Vásárlót. A regisztráció külön érvényesítésére a téves regisztrálások elkerülése érdekében van szükség.

IV.8. Egy Vásárlói azonosítónak, és az adott azonosítóhoz tartozó valamennyi jognak és kötelezettségnek kizárólag egy személy lehet a regisztrált tulajdonosa.

IV.9. A Fortrina-nak a honlapon történő regisztráció működtetéséhez szükséges adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-116708/2017. számon nyilvántartásba vette.


V. A Fortrina jogai és kötelezettségei

V.1. A Fortrina a Vásárlót a www.fortrinaltd.com weboldalon, valamint a hírlevél útján és Vásárló webirodáján keresztül informálja és a Fortrina Rendszerrel kapcsolatos változásokról időben értesíti.

V.2. A Fortrina -nak jogában áll a Vásárló Fortrina Rendszer keretében folytatott tevékenységét, magatartását és pénzügyi fegyelmét ellenőrizni, így különösen a Fortrina –hoz csatlakozott Vásárló a Rendszer reklámozásával kapcsolatos tevékenységét a Fortrina által hivatalosan közölt információknak megfelelően, illetve a Fortrina iránymutatásainak megfelelően végzi-e.

V.3. A Fortrina a jelen ÁSZF-ben részletezett tevékenységét és szolgáltatását nemzetközi szinten végzi és nyújtja; megtesz minden tőle telhetőt a szolgáltatás minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. Mindazonáltal: a szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Vásárló számára azt, hogy a szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Vásárló bejelentheti a hibát az info@fortrinaltd.com címen keresztül. Ekkor a Fortrina mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszüntesse. A Fortrina nem vállal szavatosságot, vagy felelősséget az internet, a Fortrina Weboldal, a Web Irodák és/vagy a telefonos, illetve SMS szolgáltatások állandó felhasználhatóságáért, különösen nem a mobil telefonhálózatok, vagy egyéb mobil terminálok rendelkezésre állásáért. Olyan károkért, amelyek abból keletkeztek, hogy a fentiek nem álltak rendelkezésre, vagy nem működtek hibátlanul a Fortrina semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve amennyiben az ezen okból keletkező károk a Fortrina szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetőek vissza.

V.4. A Fortrina fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárlók hozzáférését korlátozza a www.fortrinaltd.com honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

V.5. A Fortrina igyekszik biztosítani a szolgáltatás lehetséges maximális elérhetőségét és annak fokozatos kiterjesztését egyéb országokra.


VI. A Vásárló jogai és kötelezettségei

VI.1. Vásárló kifejezetten hozzájárul a szerződésben általa megadott és feltüntetett, vagy bármely más módon a Fortrina részére átadott személyes adatoknak a Fortrina által történő kezeléséhez, nyilvántartásához, a Rendszer üzemeltetése során történő felhasználásához, valamint átadásához. Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Fortrina az általa megadott telefonszámára, e-mail címére marketing célú, illetve egyéb, a Rendszer működéséhez szükséges, vagy azt elősegítő információs anyagokat küldjön.

VI.2. Amennyiben Vásárló címének változását nem jelenti be a Fortrina -nak, úgy ezen közlésig a Fortrina által az utolsó ismert címre küldött küldeményeket a Fortrina kézbesítettnek tekintheti, illetve nem vállal semminemű felelősséget azért, hogy nem tudja időben kézbesíteni Vásárló részére járó küldeményeket, mert Vásárló utolsó bejelentett címéről a küldemények olyan postai jelzéssel érkeznek vissza, amely a kézbesítés meghiúsulását igazolják. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Fortrina nem köteles semmi olyan jellegű jogcselekményeket megtenni, amelyek a Vásárló nem ismert, vagy a megváltozott adatainak felkutatására irányulnak.


VII. Utalványkiállítás

VII.1. A Fortrina az áruk és szolgáltatások beszerzéséhez, úgynevezett „online" (tehát kizárólag az interneten keresztül hozzáférhető) Utalványt állít ki és ezek másodpéldányának papírra történő kinyomtatását teszi lehetővé. Vásárló tudomásul veszi, hogy az Utalvány harmadik személyre át nem ruházható, illetve készpénzre, más pénzhelyettesítő eszközre be nem váltható.


VII.2. A Fortrina által kibocsátott Utalvány nem minősül szolgáltatásnyújtásnak. Az Utalvány papíralapú másolata kizárólag annak igazolására szolgál, hogy a Vásárló utalványrendelése folytán a Fortrina a Partner felé az Utalványon szereplő összeg - lecsökkentve a Fortrina jutalékával - átutalására kötelezettséget vállalt.

VII.3. A Fortrina az Utalványokat a Fortrina Rendszerben online rögzíti és elektronikusan archiválja. Vásárlónak az Utalványok megrendelésénél ki kell választani annak a Partnernek az adatait (pontos üzletnév, partneri azonosító), amelynél árut kíván vásárolni és/vagy szolgáltatást igénybe venni, így az Utalványt fel szeretné használni.

VII.4. Utalványkiállítás menete

VII.4.1. A Vásárló az Utalvány megrendelését kizárólag a www.fortrinaltd.com Online Megrendelői Felületén, azaz webirodájában végezheti el. Vásárló az elektronikus megrendelés jóváhagyásával megerősíti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

VII.4.2. Vásárló a személyes vásárlói azonosítójának, és jelszavának megadásával a Fortrina weboldalon, a személyes webirodájában Utalvány kiállítását igényelheti. Vásárló által igényelt utalvány legkisebb kiállítási összege 5000 Ft értékű euro (OTP deviza középárfolyam) lehet.

VII.4.3. Fortrina kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén vállalja az Utalvány kiállítását, illetve átadását:

- Vásárlótól online, a személyes webirodáján keresztül átvette az Utalvány megrendelést, így az Utalványhoz szükséges adatokat Vásárlótól megkapta és azt megfelelően visszaigazolta,

- az igényelt Utalvány ellenértékének fedezete a webirodában rendelkezésre áll.

VII.4.4. A Fortrina a kibocsátott Utalványról haladéktalanul másolatot küld a Vásárlónak és a Partnernek azok webirodáján keresztül.

VII.4.5. A Vásárló az Utalvány megrendeléséről és annak kifizetéséről kap visszaigazolást egy, a Fortrina által automatikusan generált díjbekérő megküldésével a Vásárló webirodájába.

A díjbekérő a webirodán keresztül közvetlenül letölthető.

VII.4.6. A Fortrina kötelezi magát, hogy az Utalvány kiállítása, átvétele után, annak ellenértékét - csökkentve a Fortrina Működési Szabályzatban részletezett jutalékával - a Partneri Szerződésben foglalt időtartamon belül átutalja az adott Partner részére.

VII.4.7. Az Utalványt Vásárló kizárólag csak a szerződéses - kiállítás alapjául szolgáló, előzetesen általa megjelölt - Partnernél használhatja fel, válthatja be kizárólagosan csak az Utalványon megnevezett Partnernél és az Utalványon szereplő értékben.

VII.4.8. Vásárló tudomásul veszi, hogy miután a Fortrina részére az Utalvány megrendelést megküldte és az Utalvány összegét kifizette, az Utalvány megrendelést, így az Utalványt sem lehet már sztornírozni, érvényteleníteni, az Utalvány ellenértékét visszakövetelni, vagy más Partner nevére átíratni, így kicserélni egy másik Utalványra sem lehetséges. Vásárló az Utalványt kiállítása után kizárólag csak az általa megjelölt szerződéses Partnernél használhatja fel az igényelt termék vásárlására és/vagy szolgáltatás igénybevételére.

VII.4.9. Vásárlónak lehetősége nyílik az Utalvány foglalózására, oly módon, hogy az Utalvány összegéből az általa meghatározott foglaló összegét fizeti ki a Fortrina részére.

VII.4.10. Az Utalvány a kiállításától számított harminc napig érvényes, amely jogvesztő határidő. Az Utalvány az érvényességi idő lejárta után automatikusan, minden külön jogcselekmény nélkül érvényét veszti. Amennyiben az érvényességi idő lejárt és az Utalványt Vásárló nem használta fel, úgy tudomásul veszi, hogy a Fortrina -val szemben semminemű igénnyel nem léphet fel. Ezen igényérvényesítés elvesztése nem érinti azt, hogy a Partnertől az érvényességi időn belül az adott termék átadását, vagy szolgáltatás nyújtását ne igényelhetné Vásárló, kivéve amennyiben az adott termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás olyan jellegű, hogy a teljesítést már nem lehet követelni a Partnertől.

VII.4.11. Vásárló tudomásul veszi, hogy a szerződéses Partnernél beszerzett áruk és szolgáltatások kizárólagosan a mindenkori Partnertől erednek, erre tekintettel a Partner teljesítéséért, magatartásáért a Fortrina nem vállal semminemű kötelezettséget, vagy felelősséget. A Partner teljesítéséért a Partner a Vásárlóval szemben az adott ország törvényei szerint felel. Vásárló elfogadja, hogy Partner szerződéses kötelezettsége megszegése esetén Vásárló bármiféle igényt kizárólag Partnerrel szemben támaszthat. Vásárló nem követelheti a Fortrina -tól a hibás teljesítésből eredő, Partnerrel szembeni igényekben való közvetítési, illetve mediációs eljárásokban való részvételt, tanúskodást, egyéb irányú nyilatkozattételt.


VIII. Online vásárlás a webirodában/webáruházban

VII.1. A www.fortrinaltd.com weboldalon a Fortrina bemutatja azokat az árukat és szolgáltatásokat – a továbbiakban: „Termék" -, amelyeket az oda ellátogató Vásárló kiválaszthat. Az egyes Termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a Termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltüntetett Termékkínálat – beleértve az egyes Termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja.

VIII.2. A Termékek ára a weblapon kerül meghatározásra. A feltüntetett árak a Termékeket terhelő valamennyi adót és járulékot tartalmazó fogyasztói árak, amelyek érvényessége minden esetben az adott megjelenés időpontjára vonatkozik.

VIII.3. A Vásárló – a megfelelő regisztrációt követően –állíthatja össze azt a bevásárló listát, amely tartalmazza a Partner által házhoz szállítandó, vagy a Vásárló által a Partnernél átveendő termékeket. A bevásárló lista összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után a Partner a kiválasztott termékeket házhoz szállítja, és ott ajánlatot tesz a Vásárló számára azok átvételére. A kiszállítás kérése helyett a Vásárló dönthet úgy is, hogy a kiválasztott Termékeket a Partnernél veszi át, feltéve, hogy a Partnernél ez a szolgáltatás elérhető. A Vásárló a termékek megtekintését követően, azok kiszállításkor (vagy a Partnernél átvételkor) érvényes árának ismeretében dönt arról, hogy a termékeket vagy azok egy részét átveszi-e. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a Termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja. Amennyiben egyetlen Termék sem kerül átvételre, úgy a Partner szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles.

VIII.4. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § alapján – figyelemmel a rendelet 29. §-ban meghatározott kivételekre - a fogyasztónak minősülő Vásárlót indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Vásárló elállási jogát a terméknek, több termék különböző idejű kiszolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, ill. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak kézhezvételétől számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát

A fenti termékek tekintetében bejelentett elállás érvénytelen.

VIII.5. Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat útján gyakorolhatja Partnerrel szemben. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jogszabálynak megfelelően gyakorolja.

VIII.6. Partner legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszafizetésre készpénzben vagy átutalás úján kerül sor.

VIII.7. Az elállási jog gyakorlása esetén Vásárló köteles a terméket hibátlan és újszerű állapotban, minden tartozékával együtt haladéktalanul, de légkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül a Partner számára eljuttatni. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Vásárló viseli.

VIII.8. Partner a teljes összeget mindaddig visszatarthatja, amíg Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

VIII.9. Vásárló felel a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. Vásárlót elállási jogának gyakorlásával kapcsolatban a jelen pontban rögzítetteken túl egyéb költség nem terheli.


IX. Webiroda szolgáltatás

IX.1. A regisztrációt követően Vásárló számára a Fortrina automatikusan webirodát hoz létre és tart fent, amelyet Vásárló e-mailjének és jelszavának megadásával ér el. A webiroda használata Vásárló számára díjmentes.

IX.2. A webiroda szolgáltatás részletes leírását a Működési Szabályzat tartalmazza.


X. Hírlevél szolgáltatás

X.1. Vásárlón a regisztrációval egyidejűleg feliratkozik a Fortrina hírlevél-szolgáltatására. A feliratkozással a Vásárló hozzájárulását adja, hogy a Fortrina közvetlen üzletszerzési céllal hírleveleket és ajánlatokat és a Fortrina Rendszerrel kapcsolatos tájékoztatókat küldjön részére.

X.2. A hírlevél-szolgáltatásról Vásárló bármikor, indokolás nélkül leiratkozhat akként, hogy leiratkozási szándékáról értesíti a Fortrina a hírlevél végén megtalálható link segítségével.

X.3. A Fortrina-nak a hírlevél-szolgáltatás működtetéséhez szükséges adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-116834/2017. számon nyilvántartásba vette.


XI. A Fortrina rendszer használatából eredő, Vásárlót megillető előnyök

XI.1. A Fortrina Rendszerben való részvétel által Vásárlónak lehetősége nyílik arra, hogy a Partner által a Fortrina -nak, illetve a hozzá csatlakozó Vásárlóknak biztosított kedvezményes vásárlási feltételekben részt vehessen, abban osztozzon a Fortrina -val jutalékok, árengedmények és egyéb kedvezmények formájában.

XI.2. A Fortrina Rendszer használatából eredő, Vásárlót megillető előnyök részletes szabályait a Működési Szabályzat tartalmazza.


XII. A Fortrina rendszer használatához kapcsolódó díjak

XII.1.Vásárló regisztrációja, részvétele a Fortrina Rendszerben díjtalan.

XII.2. Tranzakciós és egyéb költségek a megvalósított vásárlásokért Vásárlónak nem kerülnek felszámításra.


XIII. A Szerződés megszűnésének esetei

XIII.1. Az elállási jog

XIII.1.1. Felek megállapodnak, hogy az Utalvány rendelés, vagy Utalvány foglalózás vonatkozásában egyik fél sem jogosult elállási jogot gyakorolni.

XIII.1.2. Amennyiben a fenti rendelkezés ellenére az eljáró bíróság megállapítaná, hogy Vásárló a Szerződéssel kapcsolatban jogszerűen gyakorolta az elállási jogot az Utalvány foglaló, vagy a teljes értékének befizetését követően, a Vásárló által a Fortrina részére megfizetett foglaló összegéből még fel nem használt összeget, illetve a teljes Utalványérték megfizetése esetén, ha az Utalvány nem került felhasználásra, akkor az Utalványra megfizetett összeget bánatpénznek tekintik a felek. Így ezen összegek elállás esetén a Vásárló részére nem járnak vissza. Vásárló kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a bánatpénz fogalmát ismeri, annak mértékét a fentiek szerint kifejezetten elfogadja, valamint kijelenti, hogy azzal kapcsolatosan nem fog a Fortrina-val szemben követelést támasztani. jogvitát kezdeményezni. Bánatpénz kikötését kifejezetten indokolja, hogy a foglaló felhasználása esetén a Fortrina gazdasági előnyökhöz jutna a Partnernél történő Vásárlói fogyasztás után, amelytől az elállás kapcsán elesne, valamint a Fortrina olyan szolgáltatásokat nyújt Vásárló felé, továbbá egyéb Vásárlók felé (jutalékok fizetése, egyéb előnyök nyújtása a jelen ÁSZF mellékletei szerint), amelynek visszatérítése az elállás esetén kizárólag a bánatpénz alkalmazásával biztosítható.

XIII.2. A Szerződés felmondása

XIII.2.1. A Szerződést a Felek bármelyike 30 napos felmondási idővel, naptári hónap végére, a másik fél részére megküldött írásbeli nyilatkozattal jogosult felmondani azzal, hogy azzal, hogy Vásárló köteles a felmondást megelőzően feladott rendelés ellenértékét kiegyenlíteni, a Fortrina pedig a Vásárló által esetlegesen feladott rendelés ellenértékének felmondás napjáig történő kiegyenlítése esetén a megrendelést köteles teljesíteni.

XIII.2.2. A felmondással kapcsolatos, valamint egyéb, a jelen ÁSZF-ben megjelölt nyilatkozatokat minden esetben írásban kell megtenni. Írásbeli nyilatkozatnak minősül a postai úton, e-mailen, Web Irodában, illetve telefaxon megküldött nyilatkozat, ha azt a másik fél megkapta.

XIII.2.3. A postai úton megküldött nyilatkozatokat a sikeres kézbesítés esetén a kézbesítés napján, amennyiben a címzett az átvételt megtagadta, a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át - az a feladó félhez „nem kereste" jelzéssel érkezett vissza, az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Az e-mail vagy telefax útján megküldött nyilatkozatot akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha a címzett eszköze részéről a feladónak automatikus „sikeres kézbesítésről szóló igazolás", vagy a címzett részéről fenti eszközök valamelyikén az átvételről kifejezett írásbeli visszaigazolás érkezik. A felmondási idő alatt mindkét fél köteles teljesíteni a jelen szerződésben foglaltakat. A felmondási idő végén a Fortrina és Vásárló elszámolnak a már teljesített továbbhirdetések és vásárlások kapcsán keletkezett jutalékokkal. Ezt követően a volt Vásárló semminemű jutalékra és egyéb kedvezményre nem tarthat igényt, a Fortrina elszámolási kötelezettsége is megszűnik.

XIII.2.4. Felek a Szerződést azonnali hatállyal is felmondhatják, amennyiben a másik fél a jelen ÁSZF-ből eredő valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és a másik fél írásbeli felhívására a szerződésszegést nem orvosolja, kivéve amennyiben a szerződésszegés olyan súlyos, hogy a másik féltől a szerződés fenntartása már nem várható el. A Fortrina a fentieken túlmenően bármikor azonnali hatállyal jogosult felmondani Szerződést az alábbi esetekben:

- Vásárló adatszolgáltatási, vagy változás bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan adatokat közöl,

- Vásárló a Fortrina jó hírnevét, üzleti hírnevét sértő, vagy veszélyeztető kijelentéseket tesz, vagy egyébként ilyen magatartást folytat,

- Vásárló a Fortrina Rendszert a Fortrina által nem engedélyezett formában reklámozza, vagy hirdeti, illetve a Fortrina védjegyeit engedély nélkül saját anyagain felhasználja, továbbá a Fortrina nevében, képviseletében jogosulatlanul (külön írásbeli felhatalmazás nélkül) nyilatkozatot tesz, illetve bármely kötelezettséget vállal,

- Vásárló a Fortrina által kiadott tájékoztató anyagokat, tananyagokat, prezentációkat engedély nélkül módosítja, hamisítja,

- Vásárló a Partnertől és vele együttműködve, a Fortrina Rendszert megkerülve, a www.fortrinaltd.com Weboldalon meghirdetett árengedménytől eltérő kedvezményt fogad el,

- Vásárló a Partner által meghirdetett, a www.fortrinaltd.com honlapon és társfelületein közzétett kedvezmény összegét készpénzben vagy egyéb közvetlen módon kapja meg, veszi át Partnertől, megkerülve ezzel a Fortrina -t,

- Vásárló a Partnerrel együttműködve, a Fortrina Rendszert megkerülve, a Partnernél felhasználható Utalvány összegét teljes egészében, vagy részben készpénzben, átutalással, vagy egyéb módon átveszi Partnertől,

- Vásárló bizonyíthatóan téves, információkkal, vagy megtévesztő módon kíván a Fortrina Rendszerbe beléptetni más Vásárlókat, Partnereket, vagy azokat félretájékoztatja a Rendszer használata és a Rendszerrel elérhető előnyök tekintetében,

- Vásárló megtévesztéssel vagy tévedésbe ejtéssel tőkebefektetésnek, vagy egyéb engedélyköteles pénzügyi tevékenységnek, vagy téves tájékoztatás által egyéb, engedély köteles, vagy a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel össze nem férő, vagy kifejezetten azokba ütköző tevékenységet végző Rendszerként tünteti fel a Fortrina Rendszert mások körében, vagy az ajánlói tevékenysége során,

- Vásárló ajánlóként, más személyt új Vásárlóként regisztrál a Fortrina Rendszerbe, az érintett személy tudta, illetve hozzájárulása nélkül,

- A Fortrina -nak vagy partnereinek szándékosan kárt okoz, vagy velük szemben bűncselekményt követ el,

- Olyan magatartást tanúsít, amely a Rendszerben történő további együttműködést lehetetlenné teszi, vagy jelentős mértékben elnehezíti.

XIII.3. Vásárló halála esetén a jelen megállapodás a Vásárló törvényes örökösére száll át, oly módon, hogy a szerződésbe a Vásárló helyébe automatikusan annak örököse lép. A hagyatéki eljárásban - akár törvényes, akár végrendeleti az öröklés - kizárólag egyetlen személy jelölhető meg a Fortrina Jogosultságok örököseként. A Fortrina Jogosultságok öröklés esetén sem oszthatóak meg. Amennyiben a Vásárlónak több örököse van, az örökösöknek meg kell jelölniük azt az egy személyt, aki a jogosultságokat örökli. Amennyiben az elhunyt Vásárló nem nevezett meg örököst és az örökös személye nem válik ismertté, az örökös ismeretlen helyen tartózkodik, illetve a hagyatéki eljárás eredménytelenül végződik, abban az esetben a Fortrina Jogosultságok az örökhagyó Vásárló Ajánlóját illetik meg, kivéve, amennyiben örökhagyó Vásárló halála - jogerős ítélettel igazolhatóan - Ajánló akár szándékos, akár gondatlan cselekményének következménye.

XIII.4. Amennyiben örökhagyó Vásárló örököse a Fortrina Rendszer regisztrált Vásárlója, abban az esetben az örökség részét képező Vásárlói ág - a hozzá tartozó Fortrina Jogosultságokkal együtt - nem adódik hozzá örökös meglévő Vásárlói ágához és a hozzá tartozó Fortrina Jogosultságokhoz. Ekkor az örökhagyó Vásárló helyébe örökös Vásárló lép, az alábbi elnevezéssel: „örököse XY" a név behelyettesítésével egyidejűleg. Ebben az esetben örökös két vagy több, eltérő Fortrina Jogosultságokat tartalmazó Vásárlói azonosító alatt veszi igénybe a Fortrina -Rendszer szolgáltatásait. Az örökhagyó Vásárló vásárlói azonosítója az öröklést követően sem változik, így az is az örökség része.

XIII.5. A Szerződés megszűnése napjától számítva Vásárló már nem jogosult a Fortrina Rendszert, így a web irodát használni, amelyet a Fortrina automatikusan lezár Vásárló irányába; kivételt képez ez alól a Partnernél történő vásárlás, amelyet Vásárló a szerződés megszűnése napjától számított egy évig eszközölhet. Amennyiben Vásárló az Utalványért kizárólag foglalót fizetett, az Utalványért kifizetett foglaló összegét nem veszíti el, annak összegét a szerződés megszűnésének időpontjától számított egy éven belül kiegészítheti a maradványértékkel a teljes utalványértékre. Vásárló az utalványért kifizetett foglaló összegét egy éven túl elveszíti, amennyiben a fenti határidőben nem egészítette ki a maradványértékkel.


XIV. Felelősség és igényérvényesítés szabályai

XIV. 1. A Fortrina a Vásárló által vele szemben - a jelen szerződéses jogviszonyból eredő, vagy azzal összefüggő - bármely jogcímen érvényesíteni kívánt bármely igény esetén csak akkor felel, amennyiben a kárt szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozta a Fortrina, vagy a kárt a Fortrina valamely alkalmazottja bűncselekmény elkövetésével okozta. Ez esetekben is kizárólag akkor, ha a Fortrina -nak felróható károkozás miatt Vásárló, vagy alkalmazottjának életében, testi épségében, vagy egészségében következett be kár. Egyéb esetben Felek a Fortrina a Vásárló érdekkörében bekövetkezett mindennemű kár tekintetében felelősségét kizárják.

XIV. 2. A Fortrina nem vállal felelősséget bármely olyan téves tájékoztatásért, félrevezető információkért, amit a Vásárló az Ajánló Vásárlótól, vagy bármely más Vásárlótól, illetve bármely harmadik személytől kap a Fortrina Rendszerbe való belépésről, felépítéséről, annak használatáról, az elérhető Fortrina Jogosultságokról, azok mértékéről. E tekintetben a mindenkori Általános Szerződés Feltételek és mellékleteinek hatályos, a www.fortrinaltd.com Weboldalon közzétett változata az irányadó, kizárólag ezen, hivatalosan közzétett dokumentumok tekinthetők a Fortrina hivatalos tájékoztatásának.

XIV. 3. A Szerződés szerint vis maior eseménynek minősül minden, a Fortrina érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen, de nem kizárólagosan:

természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, hatósági, illetve bírósági eljárás, hatósági, illetve bírósági rendelkezés, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés. Továbbá a Fortrina Weboldal és egyéb a Fortrina adatbázishoz való hozzáférést biztosító technikai alapfeltételek tartós, a Fortrina érdekkörén kívül eső okokból történő szünetelése, amely közvetlenül, vagy közvetve a Fortrina -Rendszer működésének, vagy a Fortrina szerződésszerű teljesítésének lehetetlenülését, tartós szünetelését, illetve ezek jelentős mértékű megnehezülését okozza. A Fortrina nem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás-, vagy késedelmes teljesítésért, ha azt a fentiek szerinti vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén a Fortrina köteles Vásárlót írásban, (ez esetben a Weboldalon történő közzététel is írásbeli értesítésnek minősül) 8 napon belül értesíteni. A vis maior esemény időtartama alatt a szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.


XV. Adatkezelés általános szabályai

XV.1. A Fortrina feldolgozza, kezeli Vásárlónak a jelen megállapodás keretében Vásárló által rendelkezésére bocsátott, valamint más, a jelen szerződés kapcsán birtokába jutott törzs- és egyéb adatait. Ezen adatkezelés, adatfeldolgozás során azonban a Fortrina köteles betartani az Adatvédelmi törvényben foglalt rendelkezéseket. A Fortrina a fenti adatokat kizárólag Vásárló azonosításának és jogi-üzleti képességének ellenőrzése, illetve jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeinek, jogainak érvényesítése érdekében, és a Vásárlóhoz kapcsolódó Ajánlók (Instruktorok) számára hozzáférhetővé tételre használhatja fel a fenti törvényi korlátok figyelembevételével.

XV.2. Vásárló adatait a Fortrina kizárólag a Fortrina -Rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások teljesítése, a Fortrina-Rendszer biztonságos, folyamatos és hibátlan üzemeltetése (így különösen a Fortrina-Rendszeren belüli azonosíthatóságának, illetve pozíciója meghatározása) céljából használhatják fel, azok illetéktelen harmadik személy részére nem kerülhetnek átadásra, kivételt képez ez alól a Vásárlóhoz kapcsolódó Ajánlók (Instruktorok) számára hozzáférhetővé tétel.

XV.3. A Fortrina jogosult Vásárló megismert és feldolgozott adatait a Vásárlóhoz kapcsolódó Ajánlók (Instruktorok) számára átadni, kizárólag a Fortrina -Rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások teljesíthetősége céljából. Vásárló jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fortrina a fentiek szerint megállapított és feldolgozott adatait, elsősorban a törzsadatokat, valamint a vásárló azonosításához és a korábbi adatkezelés jogalapjának igazolásához szükséges egyéb személyi adatokat, a jelen szerződés megszűnését követően is feldolgozza, valamint kezelje a fenti célok érdekében. Továbbá átadja gazdasági társaságok - így különösen más, a Fortrina szerződéses viszonyban, vagy egyéb üzleti kapcsolatban álló vásárlói, vagy egyéb kereskedelmi rendszert üzemeltető társaságok - részére. Amennyiben Vásárló az ezen okok miatti adatai továbbítását írásban megtiltja, úgy a Fortrina az adatok továbbítására nem jogosult. Ez esetben Vásárló tudomásul veszi, hogy az adatai kezelésének korlátozása a Fortrina -Rendszerben elérhető Jogosultságok elérhetőségét is akadályozhatja, vagy korlátozhatja.

XV.4. Vásárló jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fortrina a fenti adatait reklámcélokra, illetve referenciaként felhasználhassa, különösen rövid szöveges üzenetek (SMS) és e-mailek szétküldésével. Amennyiben Vásárló ezen ok miatt adatai továbbítását írásban kifejezetten megtiltja, úgy a Fortrina az adatok továbbítására nem jogosult. Továbbiakban Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címére és a mobiltelefonszámára a Fortrina információkat és reklámokat küldjön.

XV.5. Vásárló mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vásárlók számára alkalmanként megrendezett Fortrina rendezvényeken készült fotókat, videofelvételeket a Fortrina más rendezvényein, illetőleg a Fortrina Weboldalon, vagy egyéb más módon felhasználhassa és bemutathassa, kivéve amennyiben az adott fotó, vagy videofelvétel nyilvánvalóan sérti Vásárló jó hírnevét, egyéb személyiségi jogait.

XV.6. Vásárló köteles a regisztrációkor megadott webiroda jelszavát titkosan kezelni. A jelszó átadásából származó, Vásárlót érintő hátrányokért, veszteségekért a Fortrina felelősséget nem vállal.

XV.7. A Fortrina részletes adatkezelési elveit és adatvédelmi tájékoztatóját a www.fortrinaltd.com honlapon megtalálható Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza, amely az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi. A regisztrációval Vásárló hozzájárulását adja az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott műveletek végrehajtásához.


XVI. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése

XVI.1. A www.fortrinaltd.com honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Fortrina, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

XVI.2. A honlap látogatói és felhasználói -a továbbiakban- Felhasználók - a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Fortrina, sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

XVI.3.Így különösen a Felhasználó

XVI.4. A honlap egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. A honlap látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, a Felhasználó ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a honlap minden szolgáltatását. A honlapon a látogatás rögzítése végett a Felhasználó számítógépének internet címe („IP cím"), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján a felhasználó személyesen azonosítható lenne.

XVI.5.Tárhely szolgáltató: Fortrina.


XVII. Panaszkezelés

XVII.1.Amennyiben Vásárló az info@fortrinaltd.com email címen panasszal fordul a Fortrinahoz, úgy a Fortrina a panaszt rögzíti, és legalább egy évig megőrzi. A Fortrina a panaszt haladéktalanul továbbítja Partner felé, aki azt 30 napon belül kivizsgálja, majd a vizsgálat eredményéről írásban értesíti Vásárlót. A panasz benyújtására a Fortrina fent megjelölt elérhetőségein vagy a Partner felé közvetlenül, a vásárlás visszaigazoló e-mail üzenetében feltüntetett elérhetőségeken van lehetőség.

XVII.2.A jelen fejezetben foglalt panaszkezelési eljárás kizárólag a Vásárló Fortrina IT Rendszerrel kapcsolatos panaszaira vonatkozik.

XVII.3.Az Utalvány legenerálását követően Vásárló egyéb panaszait az adott Partnernél érvényesíti.


XVIII. Vegyes rendelkezések

XVIII.1. Amennyiben a Szerződés jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, vagy egyéni vállalkozó Vásárlóval kerül megkötésre, úgy annak képviselője köteles arról gondoskodni, hogy a Vásárló valamennyi képviselője, tisztségviselője, munkavállalója, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló jogalanya a Szerződés valamennyi rendelkezését hasonlóképp megtartsa. A fentiekben említett személyek által történő szerződésszegés esetén a felelősség a Vásárlót és annak képviselőjét terheli.

XVIII.2. A szerződéses feltételekre, függetlenül a Vásárló nemzetiségétől, illetve állandó lakhelyétől, a magyar anyagi jogot, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen szerződésből származó vitás kérdések rendezésére felek kötelesek egymással egyeztetéseket kezdeményezni és a jogvitákat lehetőleg békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy felek a jogvita eldöntésére kikötik a magyarországi illetékes Bíróság kizárólagos illetékességét.

XVIII.3. Amennyiben a Szerződés és az ÁSZF, vagy annak mellékleteinek valamely rendelkezései között ellentét mutatkozna, úgy a Szerződés érintett pontja az elsődleges a felek közti jogviszony tartalmának és feltételrendszerének meghatározása, tisztázása során.

XVIII.4. Az ÁSZF értelmezése tekintetében irányadóak, továbbá a Fortrina Weboldalon megtekinthető rövid leírások és a Fortrina Rendszerre vonatkozó egyéb magyarázatok, ismertetők.

XVIII.5. Az ÁSZF mellékletei:

- Működési Szabályzat

- Adatvédelmi Tájékoztató

-Korábbi Általános Szerződési Feltételek Vásárló részére 2015. október 17.