fortrinaltdinfo@fortrinaltd.com
Belépés a WebIrodába »

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A Fortrina Vásárlói Közösség Partnerei számára

Hatályos: 2017. május hó 30. napjátólJelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF"- rögzíti a FORTRINA LTD. (székhely: Unit 22, Bulrushes Business Park, Coombe Hill Road, East Grinstead, England RH19 4LZ, nyilvántartási szám: 9765564 (the Registrar of Companies for England and Wales) - a továbbiakban: Fortrina") www.fortrinaltd.com weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás") leírását és igénybevételének, a Vásárló által Partnernél történő online termékkiválasztására vonatkozó és az Utalvány elfogadásának feltételeit.Vásárlókra vonatkozó megállapodásokat, ami összhangban van a Partnerekkel kötött szerződés tartalmával. A Vásárlói Közösségben a Vásárló vásárlásra és szolgáltatások igénybevételére, valamint az ÁSZF elválaszthatatlan részét képező a két fél közötti megállapodásban rögzített kedvezményekre jogosult.

I. Az ÁSZF-ben használt fogalmak

Utalvány: a Fortrina által kibocsátott, áruk beszerzésére és szolgáltatások igénybevételére jogosító, elektronikus formában kibocsátott utalvány, amely magyar forintban és euróban kifejezett értékkel bír.

Partneri utalvány: Partner által kibocsátott utalvány.

Fortrina Rendszer: a Vásárlók és a Partnerek között, a Fortrina közvetítésével létrehozott nemzetközi vásárlói közösség, amelyben a Fortrina internetes marketing és reklám tevékenységet, valamint Utalvány kibocsájtását, valamint a Működési Szabályzatban meghatározott kedvezmények szétosztását végzi.

Vásárló: az Utalvány megrendelését kezdeményező természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, vagy egyéni vállalkozó.

Partner: a Fortrinával az Utalvány elfogadására szerződő jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó.

Üzlet: a Partner által üzemeltetett, illetve tevékenységi köréhez tartozó olyan helyszín vagy internetes felület, ahol a Partner szolgáltatása(i) ellenértékeként az Utalvány, mint fizetőeszköz elfogadása történik.

Felek: a Fortrina és a Partner.II. A Szerződés hatálya és módosítása, az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Partner általi elfogadása

2.1. Jelen ÁSZF alapján a Szerződés a Partner regisztrációjának napján lép hatályba és egy éves határozott időtartamra szól, azzal, hogy amennyiben a szerződést egyik fél sem mondja fel az egyéves határidő elteltét 30 nappal megelőzően, a szerződés hatálya további egy éves időtartamra automatikusan meghosszabbodik. Jelen rendelkezést Felek ezt követően is alkalmazni rendelik.

2.2. A Fortrina jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az ÁSZF módosított szövegét a Fortrina legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőző 8 nappal a www.fortrinaltd.com honlapon közzéteszi, valamint hírlevél útján és a webirodában felhívja a figyelmet a módosulásra. Partner kötelezettsége, hogy a változások nyomon követése érdekében rendszeresen tájékozódjon az ÁSZF esetleges módosításairól. Amennyiben Partner a módosítás ellen annak hatályba lépéséig írásban nem él kifogással, a módosítás a Partner által elfogadottnak tekintendő. A módosítás hatálybalépésének időpontjától a Felek között fennálló jogviszonyra a módosított ÁSZF rendelkezései irányadóak.

2.3. A Szerződést a Felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

2.4. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.III. Regisztráció

3.1. A Fortrina Rendszerhez történő csatlakozásra a Partner egy számára és kérésére küldött meghívói link segítségével, előzetes online regisztrációt követően jogosult. Partner számára meghívói linket egy másik, már regisztrált Vásárló/Partner jogosult küldeni.

3.2. A regisztrációs adatlap kitöltését követően a Partner nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF-et elolvasta, tartalmát megismerte, értelmezte, és annak rendelkezéseit kifejezetten elfogadja.

3.3. A regisztrációs adatlap mentését követően a Partner automatikus elektronikus üzenetet kap az általa megadott e-mail címre, amely tartalmazza a belépéshez szükséges adatokat, valamint a regisztráció aktiválásához szükséges hivatkozást. A Partner a hivatkozásra kattintva megnyíló internetes oldalon megadhatja a felhasználónevét és jelszavát.

3.4. A regisztrációt követően a Partner számára a Fortrina automatikusan webirodát hoz létre és tart fent, amelyet a Partner e-mail címének és jelszavának megadásával ér el.

3.5. Regisztráció kizárólag a webirodába történő első belépés alkalmával szükséges.

3.6. A Partner kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult az Utalvány elfogadására, áruk és szolgáltatások nyújtására a webirodáján vagy webáruházán keresztül. Partner a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Partner adataiban, akkor köteles adatban bekövetkezett változást haladéktalanul (a változás bekövetkeztét/bejegyzését követő 8 napon belül) értesítést küldeni erről a változásról a info@fortrinaltd.com címre. A Partner ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából, vagy az értesítés elmaradásából eredően a Partnert ért hátrányért, esetleges kárért a Fortrina nem vállal felelősséget.

3.7. A Fortrina jogosult a Partner regisztrációját (és ezzel együtt Partneri fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Partner megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

3.8. A regisztráció során a Partnernek létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Partner köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Partner teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Partner köteles haladéktalanul tájékoztatni a Fortrinát, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Partner ezen feltételezése, a Fortrina jogosult a Partner fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Partnert arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Fortrina nem felelős a Partnerrel szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Partner a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Partner, akár harmadik fél visszaélt.IV. Hírlevél szolgáltatás

4.1. Partnernek a regisztrációval egyidejűleg feliratkozik a Fortrina hírlevél-szolgáltatására. A feliratkozással a Partner hozzájárulását adja, hogy a Fortrina közvetlen üzletszerzési céllal hírleveleket és ajánlatokat és a Fortrina Rendszerrel kapcsolatos tájékoztatókat küldjön részére.

4.2. A hírlevél-szolgáltatásról Partner bármikor, indokolás nélkül leiratkozhat akként, hogy leiratkozási szándékáról értesíti a Fortrinát a hírlevél végén megtalálható link segítségével.

4.3. A Fortrinának a hírlevél-szolgáltatás működtetéséhez szükséges adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-116834/2017. számon nyilvántartásba vette.


V. Az Utalvány elfogadása

5.1. Partner köteles az Utalványt névértéken számítva elfogadni a webáruházában, a webirodában található Adatlapon és a fortrinaltd.com weblapon megjelölt Üzletben, teljes nyitvatartási időben, korlátozás nélkül, az Utalványon feltüntetett érvényességi időn belül. A Partner kötelezettséget vállal arra továbbá, hogy nem határoz meg olyan értékhatárt, amely összeg alatt és/vagy felett nem fogadja el az Utalványt. Partner köteles biztosítani, hogy a Vásárlót sem a készpénzzel, sem a készpénz- helyettesítő fizetési eszközzel vagy az ellenértéket egyéb módon kiegyenlítő más Vásárlóval szemben nem éri hátrány.

5.2. Amennyiben a Partneri Szerződés, az ÁSZF, vagy a Fortrina másként nem rendelkezik a Partner által megnyitott új Üzletekre a Felek között megkötött Partneri Szerződés hatálya kiterjed. Partner az Üzleteket érintő változásokról 8 napon belül, írásban köteles tájékoztatni a Fortrinát a jelen ÁSZF -ben foglaltaknak megfelelően.

5.3. Partner nem jogosult az Utalványt sem részben sem teljes egészében készpénzre váltani, így különösen nem jogosult annak értékéből készpénz formájában visszaadni.VI. A közvetítői jutalék

6.1. Az Utalvány Vásárló felé való kiállítása után a Fortrina egy másolatot küld az Utalványról a Partnernek, és az Utalvány névértékének megfelelő összeget a bankszámláján történő jóváírását követő banki napon átutalja Partnernek az Utalvány névértékének közvetítési jutalékkal csökkentett összegét. A közvetítési jutalék mértékét a Működési Szabályzat tartalmazza.

6.2. A Fortrina a közvetítői jutalékról számlát állít ki és küld meg Partner részére a Partneri szerződés alapján.

6.3. Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére elektronikus számla (a továbbiakban: e-számla) kerüljön kibocsátásra. A Fortrina az e-számlákat automatikus úton kizárólag a Partner webirodájának nyitóoldalán a Letöltések menüpontban helyezi el Partner részére, melyet Partner bármikor visszamenőleg is letölthet.VII. Az Utalvány érvényessége

7.1. Az Utalvány kizárólag abban az esetben érvényes, ha az alábbi követelményeknek egyidejűleg megfelel:

- a felhasználás időpontja nem későbbi a rajta feltüntetett érvényességi dátumnál, és még nincs érvénytelenítve a Partneri webirodában;

- a papír alapú (másolat) megegyezik minden adatában a Partneri webiordában szereplő online utalvánnyal;

7.2. Partner köteles a Fortrina által számára webirodájába megküldött az Utalvány érvényességét haladéktalanul ellenőrizni és felhasználás után érvényteleníteni a webiroda „Utalvány" – „Saját utalványok" menüpontban.VIII. A Webáruház szolgáltatás (Továbbiakban: Szolgáltatás)

8.1.A Fortrina a Partner részére a www.fortrinaltd.com honlapon webáruház működtetést tesz lehetővé, amelyen a Partner termékeiket, szolgáltatásaikat (a továbbiakban együttesen: Termékek) eladásra kínálják. A honlapon található termékhirdetések ajánlattételre való felhívásnak minősülnek.

8.2. A webáruház a Fortrina folyamatosan bővülő Partnereinek Termékeit tartalmazza, melyeket a honlapon regisztrált Vásárlók igény szerint vásárolhatnak meg.

8.3. A Termékek webáruházban történő aktualizálása, paramétereinek, árainak leírása, a Termékekkel kapcsolatos minden tájékoztatás feltüntetése Partner kötelezettsége, amelyet webirodáján keresztül eszközöl. A jelen pontban írt, Partnert terhelő kötelezettség elmulasztásáért, hiányosságáért a Fortrina helytállási kötelezettségét Felek kizárják.

8.4. A webáruházban Partner neve és logója ikonra kattintva érheti el Vásárló a Partner Termékeit.

8.5. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § alapján – figyelemmel a rendelet 29. §-ban meghatározott kivételekre - a fogyasztónak minősülő Vásárlót indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Vásárló elállási jogát a terméknek, több termék különböző idejű kiszolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, ill. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak kézhezvételétől számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

8.6. Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben foglalt, Vásárlók felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének a webáruházban is maradéktalanul eleget tesz.IX. Termékszavatosság, kellékszavatosság

Partner termék- és kellékszavatossággal kapcsolatos, Vásárló felé fennálló kötelezettségének maradéktalanul köteles eleget tenni..1. Az Utalvány kizárólag abban az esetben érvényes, ha az alábbi követelményeknek egyidejűleg megfelel:X. Panaszkezelés

Amennyiben a Partner panasszal fordul a Fortrinához, úgy a Fortrina a panaszt rögzíti, és legalább egy évig megőrzi. Fortrina a panaszt haladéktalanul kivizsgálja, majd a vizsgálat eredményéről írásban értesíti Partnert.Partner termék- és kellékszavatossággal kapcsolatos, Vásárló felé fennálló kötelezettségének maradéktalanul köteles eleget tenni..1. Az Utalvány kizárólag abban az esetben érvényes, ha az alábbi követelményeknek egyidejűleg megfelel:XI. A Partner kötelezettségei

11.1.Partner köteles a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat - melyek a regisztrációt visszaigazoló e-mailben felsorolásra kerültek - 30 napon belül a Fortrina részére olvasható minőségben a megadott e-mail címre elküldeni. A 30 nap eredménytelen eltelte után a partneri regisztrációja vásárlói státuszba kerül, így továbbra is élvezheti a Fortrina által nyújtott előnyöket.

11.2. Partner köteles az adott termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén úgy eljárni, ahogy a Fortrinától független készpénzes vagy saját maga által kibocsátott készpénzhelyettesítő-eszközök felhasználása esetén eljárni szokott vásárlók irányában. Fokozottan igaz ez a Partner és Vásárló közötti szerződésszerű teljesítés vonatkozásában. Partner az Utalványokat kizárólagosan csak azon termékértékesítése és szolgáltatása körében fogadhatja el, amelyeket üzletszerű gazdasági tevékenysége körében általánosan, minden vevő részére hozzáférhetően kínál. Partner az Utalványokat készpénzre nem válthatja be, illetve semmilyen olyan kötelezettséget nem vállalhat, amelynek révén az Utalvány összegének, vagy annak egy részének megfelelő készpénzt kellene Vásárló részére megfizetnie.

11.3. Partner köteles az adott termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás (teljesítés) során Vásárló részére a mindenkor hatályos adójogszabályok által előírt szigorú számadású bizonylatot a teljes bruttó vételár, díj tekintetében kiállítani és Vásárló részére átadni. E tekintetben Partner nem hivatkozhat arra, hogy az adott bizonylatot csak akkor állítja ki, amennyiben a termék vagy szolgáltatás ellenértéke számlájára befolyt, vagy pénztárába befizetésre került.

11.4. Partner vállalja, hogy minden munkavállalóját tájékoztatja az Utalványok átvételének és beválthatóságának jelen szerződésben meghatározott feltételeiről, ebben a tekintetben teljes körűen helytállni tartozik bármely munkavállalója, vagy megbízottja magatartásáért.

11.5. A Fortrina az Utalványokat a Vásárló nevére és a Partner javára állítja ki. Az Utalvány Vásárlót kizárólagosan arra jogosítja fel, hogy az adott árut és/vagy szolgáltatást csak annál a Partnernél szerezheti be, vagy veheti igénybe, amely javára az Utalvány kiállításra került.

11.6. Az Utalvánnyal való vásárlás esetén az adatok rögzítése a Web Irodán keresztül: „Utalványok" menüre kattintva jelenik meg.

11.7. Partner köteles Vásárlóknak ugyanazokat az árakat, tarifákat, díjakat és kedvezményeket biztosítani, mint amelyet a Partner egyéb, azonos szolgáltatást vagy terméket igénybe vevő vásárlóinak nyújt, különös tekintettel az egyéb engedményekre (pl.: szezonális akciók, vég-, vagy leltári kiárusítás keretében nyújtott kedvezmények, stb.).XII. Partner Vásárlók felé fennálló tájékoztatási kötelezettsége

12.1. A Partner tájékoztatási kötelezettsége a Partneri Szerződés teljesítésével kapcsolatban annak hatálya alatt folyamatosan fennáll.

12.2. Partner köteles a Fortrina által biztosított, az Utalvány elfogadását jelző Elfogadóhelyi Matricát kihelyezni a Szerződés hatálya alá tartozó Üzletek bejárati ajtaján, információs tábláin, valamint minden olyan ponton, ahol a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése megtörténhet. Partner saját költségén egyéb eszközökkel is tájékoztathatja az ügyfeleket az Utalvány elfogadásának lehetőségéről a Fortrina jóváhagyását követően.XIII. Reklám

13.1. Az Elfogadóhelyi Matricán feltüntetésre kerülő, illetve a www.fortrinaltd.com honlapon megtalálható logó védjegyjogosultja a Fortrina. A védjegy felhasználását a Partner kizárólag a Fortrina által meghatározott célra, a Partneri Szerződésben megjelölt Üzleteinek engedélyezheti. Reklámozási tevékenysége során a Fortrina jóváhagyását követően használhatja fel oly módon, hogy a Fortrina jogos üzleti érdekeit, jó hírnevét, illetve az Utalványba vetett bizalmat ne sértse.

13.2. Partner a Partneri szerződés időtartalma alatt kötelezett a " Fortrina " megnevezést, valamint a Fortrina védjegyét marketing célú kiadványain, nyilatkozatain feltüntetni a Fortrinával történő előzetes egyeztetést követően.

13.3. Fortrina jogosult a Partnert és annak védjegyét marketing célú kiadványain, nyilatkozatain feltüntetni a Partnerrel történő előzetes egyeztetést követően.XIV. A Szerződés megszűnésének esetei

14.1. A Szerződés megszüntetése rendes felmondással

14.1.1. Felek jogosultak a Szerződést bármikor, 30 napos felmondási idő mellett a másik félhez intézett egyoldalú - írásbeli - jognyilatkozattal felmondani. A felmondási idő lejártával a Partner nem jogosult az Utalvány elfogadására és köteles az Elfogadóhelyi Matrica levételére, továbbá nem jogosult a jelen ÁSZF-ben felsorolt egyéb szolgáltatásokat igénybe venni.

14.1.2. Felek tudomásul veszik, hogy a felmondási idő lejártáig a jelen ÁSZF -ben meghatározott jogok és kötelezettségek az adott feleket teljes körűen megilletik és kötelezik, tehát a Fortrina –nak jogában áll továbbra is Utalványokat a Partner felé kiállítani. Partner kötelezi magát, hogy Fortrina által szerződésszerűen kiállított Utalványokat a felmondási időtartam alatt is, időbeli korlátozás nélkül elfogadja.

14.2. A Szerződés megszüntetése rendkívüli felmondással

14.2.1. Súlyos szerződésszegés esetén Felek 15 napos határidőt kötelesek meghatározni a szerződésszegés orvoslására. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén a Szerződés a másik Félhez intézett egyoldalú, írásbeli jognyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondható. A felmondást követő naptári naptól Partner nem jogosult az Utalvány elfogadására és köteles az Elfogadóhelyi Matrica levételére továbbá nem jogosult a jelen ÁSZF-ben felsorolt egyéb szolgáltatásokat igénybe venni.

14.2.2. A Partner részéről súlyos szerződésszegésnek minősül:

- ha tájékoztatási kötelezettségének Fortrina írásos felszólítását követő 30 napon belül sem tesz eleget;

- Partner által fizetendő díjakat a Vásárlóra terheli;

- az Utalványt nem, vagy nem annak névértékén fogadja el fizetőeszközként;

- az Utalvánnyal kapcsolatos visszaélésekben egyébként bizonyíthatóan közreműködik;

- Partner a Fortrina - Rendszert megkerülve, árengedményt ajánl Vásárlónak, a Fortrina Vásárlói számára ajánlott kedvezményeknél magasabb mértékben, azokon felül, vagy kívül, áru, vagy szolgáltatás fizetésénél;

- nyilatkozatával, eljárásával vagy magatartásával sérti a Fortrina jó hírnevét, üzleti tisztességét.

A Fortrina részéről súlyos szerződésszegésnek minősül:

- ha nyilatkozatával, eljárásával vagy magatartásával sérti a Partner jó hírnevét, üzleti tisztességét.

14.3. Nyilatkozatok megtétele

14.3.1. A felmondással kapcsolatos, valamint egyéb, a jelen ÁSZF-ben megjelölt nyilatkozatokat minden esetben írásban kell megtenni. Írásbeli nyilatkozatnak minősül a postai úton, e-mailen, Web Irodában, illetve telefaxon megküldött nyilatkozat, ha azt a másik fél megkapta.

14.3.2. A felmondás annak a másik Fél általi kézhezvétele napjával lép hatályba. Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megküldött értesítést a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekintik, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az értesítést nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste", „elköltözött", „ismeretlen" jelzéssel érkezett vissza), az értesítést a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

14.3.3. Az e-mailben megtett nyilatkozatok kézbesítettnek minősülnek – az ellenkező bizonyításáig – főszabályként az adott munkanapon, amennyiben azonban azt munkanapon (hétfő – csütörtök) délután 17:00 óra után, (péntek) délután 14:00 óra után vagy nem munkanapon küldték, akkor a nyilatkozatot a következő munkanapon reggel 9:00 órakor kell kézbesítettnek tekinteni.

14.4. Eljárás a Szerződés megszűnésekor

Jelen Partneri szerződés megszűnésekor Partner minden védjegyet vagy megjelölést, amely a jelen Partneri szerződésre és a Fortrina –val való jelen jogviszony szerinti gazdasági kapcsolatára vonatkozik, köteles eltávolítani üzleteiből és kiadványaiból. Továbbá köteles valamennyi Fortrina által rendelkezésre bocsátott dokumentációt, valamint a Fortrina tulajdonát képező műszaki berendezéseket haladéktalanul a Fortrina részére visszaszolgáltatni. A Partneri szerződés megszűnésével Partner továbbiakban nem jogosult használni a Fortrina által biztosított Web Irodát.XV. Felelősség és igényérvényesítés szabályai

15.1. Partner tudomásul veszi, hogy a mindenkori szerződéses jogviszony Partner áruértékesítési, vagy szolgáltatásnyújtási tevékenysége során kizárólagosan Partner és Vásárló között jön létre, a Fortrina ezen jogviszonynak sem alanya, sem résztvevője semmilyen jogcímen és körülmények között nem lesz. Ezen szerződéses feltétel alapján Partner tudomásul veszi, hogy szerződéses kötelezettsége megszegése esetén Vásárló bármiféle igényt kizárólag vele szemben támaszthat. Vásárlói igényt semmilyen jogcímen nem jogosult a Fortrina felé továbbhárítani. Partner szavatolja továbbá, hogy Vásárló felé közvetlenül helytállni tartozik az adott termékértékesítésből, vagy szolgáltatásnyújtásból eredő bármilyen jogcímen érvényesített Vásárlói jogszerű követelésért. Partner kötelezi magát, hogy ezeket a követeléseket lehetőség szerint elsősorban az általa egyébként szavatolt és jogszabály által előírt garancia, és szavatossági feltételek keretében, de mindenesetre a törvényes követelmények, előírások figyelembe vételével kielégíti.

15.2. Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben Vásárló bármilyen jogcímen igényt érvényesít közvetlenül a Fortrina –val szemben a Partneri termékértékesítés, vagy a szolgáltatásnyújtás tekintetében, és ha emiatt a Fortrina -át bárminemű kár, vagy költségviselés terheli, úgy Partner köteles ezen kárt, költséget teljes körűen a Fortrina részére megtéríteni. Továbbá köteles Partner a Fortrina -nak minden tőle telhető segítséget megadni abban a tekintetben, hogy a Fortrina az esetleges bírósági, vagy peren kívüli eljárásban, igényérvényesítés során a Vásárló által felrótt felelősség alól mentesülhessen.

15.3. A Fortrina a Partner felé jelen szerződéses jogviszonyból eredő bármely jogcímen a Partner által érvényesítendő igény esetén csak akkor felel, amennyiben a kárt szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozta, vagy a kárt valamilyen alkalmazottja bűncselekmény elkövetésével okozta.

15.4. Amennyiben Partner a termékértékesítését, vagy szolgáltatás nyújtását az elektronikus médián keresztül is lehetővé teszi, és ehhez harmadik személy szolgáltatását is igénybe veszi, úgy ezen harmadik személy tevékenységéért úgy felel, mintha az adott teljesítést, szolgáltatást saját maga nyújtotta volna. Partner a harmadik személy kiválasztásáért, annak teljesítéséért teljes mértékben felelős, erre tekintettel Partner nem mentesül a felelősség alól, amennyiben a kár ezen személy magatartására vezethető vissza.

15.5. Amennyiben a Partner a jelen ÁSZF-ben meghatározott valamely kötelezettségét megszegi, egyébként gondatlanul jár el és emiatt őt kár éri, úgy ezen kárt köteles viselni, annak viselését a Fortrina -ra semmilyen jogcímen nem háríthatja át. A késedelmes bejelentés miatt keletkezett károkért a Fortrina a felelősségét kizárja.

15.6. A Szerződés szerint vis maior eseménynek minősül a Fortrina érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény: természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, (a Fortrina munkavállalói által végrehajtott sztrájk vagy munkabeszüntetés kivételével) továbbá a Fortrina Weboldal és egyéb a Fortrina adatbázishoz való hozzáférést biztosító technikai alapfeltételek, tartós Fortrina érdekkörén kívül eső okokból történő szünetelése. Fortrina nem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem, hibás vagy késedelmes teljesítésért, ha azt a fentiek szerinti vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén a Fortrina köteles Partnert írásban haladéktalanul értesíteni. Vis maior esemény időtartama alatt a szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.XVI. Adatkezelés általános szabályai

16.1. A Fortrina feldolgozza, kezeli Partnernak a jelen megállapodás keretében Partner által rendelkezésére bocsátott, valamint más, a jelen szerződés kapcsán birtokába jutott törzs- és egyéb adatait. Ezen adatkezelés, adatfeldolgozás során azonban a Fortrina köteles betartani az Adatvédelmi törvényben foglalt rendelkezéseket. A Fortrina a fenti adatokat kizárólag Partner azonosításának és jogi-üzleti képességének ellenőrzése, illetve jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeinek, jogainak érvényesítése érdekében, és a Partnerhez kapcsolódó Ajánlók (Instruktorok) számára hozzáférhetővé tételre használhatja fel a fenti törvényi korlátok figyelembevételével.

16.2. Partner adatait a Fortrina kizárólag a Fortrina -Rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások teljesítése, a Fortrina -Rendszer biztonságos, folyamatos és hibátlan üzemeltetése (így különösen a Fortrina Rendszeren belüli azonosíthatóságának, illetve pozíciója meghatározása) céljából használhatják fel, azok illetéktelen harmadik személy részére nem kerülhetnek átadásra, kivételt képez ez alól a Partnerhez kapcsolódó Ajánlók (Instruktorok) számára hozzáférhetővé tétel.

16.3. A Fortrina jogosult Partner megismert és feldolgozott adatait a Partnerhez kapcsolódó Ajánlók (Instruktorok) számára átadni, kizárólag a Fortrina -Rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások teljesíthetősége céljából. Partner jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fortrina a fentiek szerint megállapított és feldolgozott adatait, elsősorban a törzsadatokat, valamint a Partner azonosításához és a korábbi adatkezelés jogalapjának igazolásához szükséges egyéb személyi adatokat, a jelen szerződés megszűnését követően is feldolgozza, valamint kezelje a fenti célok érdekében. Továbbá átadja gazdasági társaságok - így különösen más, a Fortrina szerződéses viszonyban, vagy egyéb üzleti kapcsolatban álló vásárlói, vagy egyéb kereskedelmi rendszert üzemeltető társaságok - részére. Amennyiben Partner az ezen okok miatti adatai továbbítását írásban megtiltja, úgy a Fortrina az adatok továbbítására nem jogosult. Ez esetben Partner tudomásul veszi, hogy az adatai kezelésének korlátozása a Fortrina -Rendszerben elérhető Jogosultságok elérhetőségét is akadályozhatja, vagy korlátozhatja.

16.4. Partner jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fortrina a fenti adatait reklámcélokra, illetve referenciaként felhasználhassa, különösen rövid szöveges üzenetek (SMS) és e-mailek szétküldésével. Amennyiben Partner ezen ok miatt adatai továbbítását írásban kifejezetten megtiltja, úgy a Fortrina az adatok továbbítására nem jogosult. Továbbiakban Partner hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címére és a mobiltelefonszámára a Fortrina információkat és reklámokat küldjön.

16.5. Partner mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Partnerek számára alkalmanként megrendezett Fortrina rendezvényeken készült fotókat, videofelvételeket a Fortrina más rendezvényein, illetőleg a Fortrina Weboldalon, vagy egyéb más módon felhasználhassa és bemutathassa, kivéve amennyiben az adott fotó, vagy videofelvétel nyilvánvalóan sérti Partner jó hírnevét, egyéb személyiségi jogait.

16.6. Partner köteles a regisztrációkor megadott webiroda jelszavát titkosan kezelni. A jelszó átadásából származó, Partnert érintő hátrányokért, veszteségekért a Fortrina felelősséget nem vállal.

16.7. A Fortrina részletes adatkezelési elveit és adatvédelmi tájékoztatóját a www.fortrinaltd.com honlapon megtalálható Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza, amely az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi. A regisztrációval Partner hozzájárulását adja az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott műveletek végrehajtásához.XVII. Szellemi tulajdonjog védelme, a weboldal használata, működése

17.1. A www.fortrinaltd.com honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Fortrina, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

17.2. A honlap látogatói és felhasználói -a továbbiakban- Felhasználók - a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Fortrina, sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

17.3. Így különösen a Felhasználó

17.4. A honlap egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. A honlap látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, a Felhasználó ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a honlap minden szolgáltatását. A honlapon a látogatás rögzítése végett a Felhasználó számítógépének internet címe („IP cím"), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján a felhasználó személyesen azonosítható lenne.

Tárhely szolgáltató: Fortrina.XVIII. Vegyes rendelkezések

18.1. Jelen ÁSZF a szerződő feleket kötelezi ezen megállapodás rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Partner nem jogosult a Fortrina előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül jelen megállapodásból eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személy részére átengedni, vagy bármely módon átruházni. Ezen tilalom nem vonatkozik a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott jogutódlásra. Partner hozzájárul ahhoz, hogy a Fortrina a jelen ÁSZF-et, vagy az ebből eredő egyes jogait és kötelezettségeit harmadik személy, elsősorban egy a Fortrina -hoz tartozó vállalkozás részére átengedje, vagy egyéb módon átruházza.

18.2. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés tartalmát üzleti titoknak minősítik. Tudomásukra jutott a másik félre, illetve a tevékenységére vonatkozó valamennyi információt kötelesek üzleti titokként, bizalmasan kezelni, illetve megőrizni, azokat kizárólag a másik fél érdekében használhatják fel és hozzájárulás hiányában - harmadik személyek tudomására nem hozhatják.

18.3. A Szerződésből származó vitás kérdések rendezésére felek kötelesek egymással egyeztetéseket kezdeményezni, és a jogvitákat lehetőleg peres eljárás megindítása nélkül megoldani.

18.4. A szerződéses feltételekre, függetlenül a Partner nemzetiségétől, illetve állandó lakhelyétől, a magyar anyagi jogot, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen szerződésből származó vitás kérdések rendezésére felek kötelesek egymással egyeztetéseket kezdeményezni és a jogvitákat lehetőleg békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy felek a jogvita eldöntésére kikötik a magyarországi illetékes Bíróság kizárólagos illetékességét.

18.5. Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik:

Korábbi Általános Szerződési Feltételek Partnerek részére 2015. október 11.