fortrinaltdinfo@fortrinaltd.com
Belépés a WebIrodába »

Általános Szerződési Feltételek

Fortrina Vásárlói Közösség Vásárlói számára

Utoljára módosítva: 2015. október 17.


A Fortrina Ltd. - a továbbiakban: Fortrina" - egy Nemzetközi Vásárló Közösséget - üzemeltet, melyben, a Vásárlók a rendszeren belüli vásárlásaikon keresztül és az ezen vásárlásaik, valamint a Vásárlói közösség bővítése érdekében kifejtett aktív tevékenység eredményeként jutalékok, vásárlási utalványok és egyéb kedvezmények formájában megnyilvánuló gazdasági előnyökhöz juthatnak, továbbá partnereiknek segítséget nyújthatnak hasonló gazdasági előnyök megszerzésében.

Az áruk beszerzése és szolgáltatások igénybevétele átutalással, illetve készpénzt helyettesítő vásárlási utalványok felhasználásával történik, amely utalványok papíralapú, vagy online, azaz internetes, adatkezelés keretein belül, a Fortrina , vagy annak Rendszerébe bekapcsolódó, termékek forgalmazását, vagy szolgáltatások nyújtását ellátó Partnerei kibocsátása útján történik. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza azon részletszabályokat és feltételeket, (jogokat és kötelezettségeket) amelyek a Vásárló és a Fortrina közötti együttműködés alapját képezik a Fortrina Rendszer használata során.

Kérjük, hogy a Rendszerbe történő regisztrálását megelőzően a jelen ÁSZF-et alaposan tanulmányozza át, értelmezze, töltse le számítógépére és őrizze meg!


1. A szerződéses jogviszony tárgya

1.1. Vásárló jelen megállapodás rendelkezései és feltételei értelmében jogosult a Fortrina által üzemeltetett Nemzetközi Vásárló Közösségben részt venni, azaz a Fortrina Partnereinél árut beszerezni és szolgáltatásokat igénybe venni, valamint a Fortrina Rendszert más, lehetséges jövőbeni Vásárlókkal megismertetni, ezen személyek Rendszerhez történő csatlakozását elősegíteni. Vásárló köteles a Vásárlói Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben rögzített jogait és kötelezettségeit a szerződés rendelkezései szerint, valamint az általában elvárható gondossággal gyakorolni és teljesíteni, valamint harmadik személyekkel szemben is köteles jóhiszeműen eljárni a Fortrina Rendszer használata során.

1.2. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya nem terjed ki a Fortrina és a Partnerek közötti jogviszonyra, ezen jogviszonyt külön szerződés tartalmazza és szabályozza.


2. A szerződéses jogviszony tárgya

2.1. A Fortrina és Vásárló, mint a jelen megállapodás szerződő felei, jogilag és pénzügyileg önálló és egymástól független piaci szereplők.

2.2. Vásárló - természetes személy esetén - kizárólag teljesen cselekvőképes, nagykorú személy lehet, erre tekintettel Vásárló jelen szerződés elfogadásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy nagykorú, valamint, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt. Kivételt képez ez alól a 2.3. pontban szabályozott esetkör.

2.3. Vásárló lehet az a korlátozottan cselekvőképes kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte és nem nyilvánították cselekvőképtelenné. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú Vásárló bárminemű nyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének jóváhagyása, beleegyezése, szükséges.

A kiskorú Vásárló által vállalt kötelezettségekért, illetve általa harmadik személynek tett jognyilatkozatokért a törvényes képviselő a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint felelősséggel tartozik.

A kiskorú Vásárló jognyilatkozatai, jogai vonatkozásában, egyebekben a Ptk. 2:10.- 2:18.§-aiban foglaltak az irányadók.

A jelen szerződési feltételt a Vásárlói szerződés elfogadásával a Vásárló, valamint annak törvényes képviselője kifejezetten elfogadja.

2.4. Vásárló kijelenti, hogy a Vásárlói Szerződésben szereplő és általa megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek és pontosak.

2.5. Egy Vásárlói azonosítónak, és az adott azonosítóhoz tartozó valamennyi jognak és kötelezettségnek kizárólag egy személy lehet a regisztrált tulajdonosa.


3. A Fortrina jogai és kötelezettségei

3.1. A Fortrina a Vásárlót a www.fortrinaltd.com valamint a kiválasztott csatornákon (e-mail, sms) informálja és a Rendszerrel kapcsolatos változásokról időben értesíti.

3.2. A Fortrina -nak jogában áll a Vásárló Fortrina -Rendszer keretében folytatott tevékenységét, magatartását és pénzügyi fegyelmét ellenőrizni, így különösen a Fortrina –hoz csatlakozott Vásárló a Rendszer reklámozásával kapcsolatos tevékenységét a Fortrina által hivatalosan közölt információknak megfelelően, illetve a Fortrina iránymutatásainak megfelelően végzi-e.

3.3. A Fortrina amennyiben szükséges, jogosult a jelen ÁSZF és valamennyi mellékletének tartalmát módosítani, figyelemmel a mindenkori inflációs indexre, a befolyásoló piaci körülményekre, a vásárlói állomány jellemzőire, valamint a mindenkori jogszabályi környezetre, így különösen a vonatkozó adó jogszabályoknak való megfeleltethetőségre.


4. Vásárló jogai és kötelezettségei

4.1. A Fortrina -Rendszerben történő regisztrációt követően Vásárló nem jogosult a Meghívója (Ajánlója) nevének törlésére.

4.2. Amennyiben Vásárló a regisztrációjától számított 12 hónapon belül nem szerez Saját-, vagy Csoport Karrier Egységet, illetve Fortrina -Pozíciót, abban az esetben, a 12 hónap eltelte után, kérheti a Fortrina -tól az Ajánló váltáshoz való hozzájárulást. Ebben az esetben a Vásárlónak a jövőbeli közvetlen Ajánlójának a hozzájárulását kell kérnie.

4.3. Vásárló nem jogosult a Fortrina -Rendszerben saját, vagy bármely más néven ismételten regisztrálni.

4.4. Amennyiben Vásárló kétszer, vagy többször regisztrál be, vagy más személyazonosságát felhasználva tevékenykedik és erről a Fortrina hitelt érdemlő tudomást szerez, abban az esetben a Fortrina megvonja Vásárlótól a Működési Szabályzatban szereplő elismeréseket (autó, ingatlan,).
A Fortrina jogosult úgy dönteni, hogy az illető Vásárlót kizárja a Rendszerből, és vásárlói jogait 12 hónapra korlátozza, majd végleges jelleggel megszünteti.

Vásárló mentesül a fenti jogkövetkezmények alól, ha bizonyítja, hogy a többszöri regisztrációért felelősség nem terheli, így különösen, ha bizonyítást nyer, hogy a többszöri regisztráció valamely harmadik személy rosszhiszemű magatartásának eredménye.

4.5. Vásárló kijelenti, és a Vásárlói Szerződés aláírásával külön is nyugtázza, hogy jelen szerződéses jogviszony szerinti tevékenységének folytatásában nincsen kötve sem meghatározott időhöz, sem helyhez, a tevékenysége végzése során kizárólagosan csak saját anyagi eszközeit és saját infrastruktúráját használja.

4.6. Vásárló jelen szerződéses jogviszony szerinti tevékenységéhez esetlegesen szükséges engedélyeket, infrastruktúrát, anyagi eszközöket, mindenkor saját magának és saját költségére köteles beszerezni. Vásárló a Fortrina -tól jelen szerződés alapján részére járó kedvezmény, jutalék, vagy bármely más juttatás után, illetve a tevékenysége eredményeként keletkező bármely más jövedelem tekintetében őt terhelő adókat, egyéb közterheket, valamint a tevékenységéhez kötődő egyéb költségeket maga köteles viselni, azoknak a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti nyilvántartása, bevallása és megfizetése a Vásárló kötelezettsége. Ezen kötelezettségek teljesítése vonatkozásában a Fortrina Ltd.-t semmiféle felelősség nem terheli. A Fortrina a Vásárló fenti kötelezettségeinek teljesítése vonatkozásában a felelősségét teljes körűen kizárja.

4.7. Vásárló kizárólag a Fortrina weboldalán (www.fortrinaltd.com) található Partnerek részére készített leírásra és bemutatóra hívhatja fel a figyelmét leendő Partnernek, amennyiben szeretné, ha a Fortrina rendszerhez csatlakozzon.

4.8. Szerződő felek hangsúlyozottan kijelentik, hogy jelen szerződéses jogviszony alapján a Fortrina és Vásárló között munkajogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, társasági jogviszony nem jön létre. A felek között kizárólag a jelen megállapodásban meghatározott tartalmú polgári jogi jogviszony jön létre, amely alapján Vásárló a Fortrina -Rendszerben való részvétele, valamint az esetleges további Vásárlók felé a Fortrina -Rendszer továbbhirdetése tekintetében a Fortrina -tól független piaci szereplőnek tekintendő. A vásárlói jogviszony alapján a Vásárló semmilyen vonatkozásban nem tekinthető a Fortrina megbízottjának, vagy képviselőjének, erre tekintettel Vásárló nem jogosult a Fortrina nevében bármely jognyilatkozatot tenni, illetve kötelezettséget vállalni.

4.9. Vásárló jelen megállapodás alapján nem köteles közvetítéseket, továbbhirdetéseket teljesíteni, nem köteles vásárlásokat bonyolítani, szolgáltatásokat igénybe venni, erre vonatkozó semminemű eredmény felmutatására sem köteles, kizárólag saját belátása szerint és üzleti kockázatára jogosult a Fortrina -Rendszer működésében részt venni a jelen megállapodás keretei között.

A Fortrina kifejezetten rögzíti, hogy Vásárló tevékenysége által - esetlegesen - bekapcsolódó Vásárlók a Fortrina -Rendszerbe előttük bekapcsolódó Vásárlók számára közvetlenül vagy más úton pénzfizetést vagy más szolgáltatást nem teljesíthetnek, illetve a korábban csatlakozott Vásárló nem jogosult a tevékenysége eredményeként a Rendszerbe bekapcsolódó Vásárlótól semmilyen jogcímen pénzszolgáltatást, vagy egyéb szolgáltatást igényelni. A Fortrina sem pénzfizetést, sem egyéb szolgáltatást nem teljesít a Vásárló számára új vásárlók csatlakozásának ellenértékeként.

4.10. Vásárló köteles az őt érintő esetleges törvénymódosításokról, jogszabályváltozásokról, különösen az adó- és társadalombiztosítási jogszabályokról és változásairól önállóan információkat beszerezni, hogy minden hatályos előírásnak saját költségére és felelősségére eleget tudjon tenni. Ennek szolgáltatására a Fortrina nem kötelezett, és Vásárlótól jövő felszólításra a Fortrina jogviszony módosítására nem kötelezhető.

4.11. Vásárló a Fortrina -Rendszer keretében folytatott tevékenysége folyamán, de különösen új Vásárlók felé a Fortrina továbbhirdetése során nem jogosult a Fortrina Ltd.-t képviselni, készpénzt átvenni, illetve nem jogosult a Fortrina nevében semminemű jognyilatkozatot tenni, kötelezettséget vállalni, vagy jogosultságot elismerni. Vásárló a Fortrina -Rendszert kizárólag a Fortrina által kiadott, közzétett (www.fortrinaltd.com) és általa engedélyezett nyomtatványok és tájékoztató anyagok segítségével és felhasználásával reklámozhatja. A Fortrina külön írásos engedélye nélkül nem engedélyezett Vásárló számára a Fortrina -Rendszert, vagy ahhoz tartozó védjegyeket, szabadalmi jogokat bármilyen általa, vagy az ő kezdeményezéséből elkészített médiafelületen megjelentetni és ez által újabb Vásárlókat a Rendszerbe bevonni. Jelen pont megsértéséből a Fortrina -t ért mindennemű kárért - így különösen az elmaradt haszonért, - Vásárló az általános kártérítési szabályok szerint felel.

4.12. Vásárló köteles a személyes és a jelen szerződéses jogviszony szempontjából lényeges adatainak - amelyek jelen szerződésbeli kötelezettségeinek teljesítését bármely módon befolyásolhatják - változását a Fortrina -val haladéktalanul közölni, illetve köteles az adatváltozást személyesen a Fortrina Weboldalon a személyes Web Irodájában átvezetni. Ezen kötelezettség elsősorban a név, a személyi igazolvány szám, a lakcím, a banki kapcsolat és az e-mail cím változására vonatkozik. Amennyiben Vásárló fenti kötelezettségének nem tenne eleget és ezen okra visszavezethetően a Fortrina bármilyen jellegű költsége, kára, többletkiadása keletkezne, úgy ezeket a Fortrina jogosult igényelni Vásárlótól.
Vásárló a szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul a szerződésben általa megadott és feltüntetett, vagy bármely más módon a Fortrina részére átadott személyes adatoknak a Fortrina által történő kezeléséhez, nyilvántartásához, a Rendszer üzemeltetése során történő felhasználásához, valamint átadásához. Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Fortrina az általa megadott telefonszámára, e-mail címére marketing célú, illetve egyéb, a Rendszer működéséhez szükséges, vagy azt elősegítő információs anyagokat küldjön.

4.13. Amennyiben Vásárló címének változását nem jelenti be a Fortrina -nak, úgy ezen közlésig a Fortrina által az utolsó ismert címre küldött küldeményeket a Fortrina kézbesítettnek tekintheti, illetve nem vállal semminemű felelősséget azért, hogy nem tudja időben kézbesíteni Vásárló részére járó küldeményeket, mert Vásárló utolsó bejelentett címéről a küldemények olyan postai jelzéssel érkeznek vissza, amely a kézbesítés meghiúsulását igazolják. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Fortrina nem köteles semmi olyan jellegű jogcselekményeket megtenni, amelyek a Vásárló nem ismert, vagy a megváltozott adatainak felkutatására irányulnak.

4.14. Vásárló köteles tartózkodni valótlan tény állításától, vagy híresztelésétől, illetőleg valós tény hamis színben történő feltüntetésétől más Vásárló, Partner vagy a Fortrina jó hírnevének, vagy hitelképességének sértésétől, veszélyeztetésétől.

Hírnévrontásnak minősül különösen a más Vásárlót, Partnert, vagy a Fortrina -t, annak működését, piaci szerepét lekicsinylő, üzleti és szakmai megbízhatóságát kétségbe vonó kijelentés, olyan tény állítása, amely nem, vagy csak a másik érintett fél jelentős és méltánytalan érdeksérelme árán ellenőrizhető. A más Vásárlóra, Partnerre, vagy a Fortrina -ra vonatkozó olyan adat, vagy információ híresztelése, amely alkalmas lehet a másik Vásárló, az adott Partner, vagy a Fortrina iránti bizalom megingatására.

4.15. Vásárló a Fortrina -Rendszer továbbhirdetésével kizárólag marketing tevékenységet végez területi hatálytól függetlenül (így Magyarország és külföld területén egyaránt). E marketing tevékenység nem minősül kereskedelmi közvetítői és pénzügyi közvetítői tevékenységnek sem.

4.16. Vásárló sem díj, sem jutalék, sem más hasonló ellenérték átvételére nem jogosult a Partnerektől.

4.17. Vásárló a továbbhirdetéses tevékenységéért és a Fortrina -Rendszeren keresztüli vásárlásaiért a Fortrina -tól jutalékokban és egyéb kedvezményekben részesül, melyeknek mértékét és feltételeit a Fortrina a weboldalon (www.fortrinaltd.com), jelen ÁSZF-ben és a Működési Szabályzatban hozza a Vásárló tudomására. Ezen jutalékok pénzügyi elszámolása haladéktalanul, az elszámolt jutalékok Vásárló bankszámlájára történő átutalása pedig két hetente történik, amennyiben a jutalék összege meghaladja a 40 €-ot.

Az elszámolás megtörténte után többletigény nem támasztható a Fortrina -val szemben. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a jutalék kifizetésének alapjául szolgáló gazdasági esemény (vásárlási utalvány foglaló megfizetése, vásárlási utalvány teljes ellenértékének kifizetése) valamely, a Fortrina által előre nem látható okból meghiúsulna, a már jóváírt, vagy kifizetett jutalékok és egyéb előnyök a Fortrina részére visszajárnak, így a Fortrina jogosult ezeket visszakövetelni, illetve a később jóváírandó jutalékokból levonni. A jogalap nélkül felvett jutalékot Vásárló köteles visszafizetni, ennek elmaradása esetén a Fortrina jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni.

4.18. Vásárló a szerződés hatálya alatt, illetve annak megszűnését követően is köteles az Fortrina -ra és mindenek előtt a Vásárlókra vonatkozó adatokat tartósan (a vásárlói státusza alatt, valamint ezt követő 5 éven keresztül) üzleti titokként kezelni.


5. A Fortrina rendszer működése

5.1. A Fortrina a Partnerrel külön szerződéses jogviszonyt létesít - mely nem része a Vásárlói szerződésnek. Partner a jelen ÁSZF rendelkezéseit köteles megismerni, azokat kötelezőnek ismeri el magára nézve, ami lehetővé teszi Vásárló számára, hogy a szerződéses Partnereknél árut vásároljon és szolgáltatásokat vegyen igénybe. Jelen ÁSZF alapján kizárólag a szerződéses Partnerekkel jöhet létre Fortrina -Rendszer szerinti megállapodás, külső gazdasági társaságokra jelen ÁSZF nem vonatkozik. Az aktuális Partnerek névsora a Fortrina Weboldalon (www.fortrinaltd.com) megtekinthető.

5.2. A Partnertől beszerzendő áru és szolgáltatás ellenértékének Vásárló általi kiegyenlítése a Fortrina -Rendszerben automatikusan érvényesíthető módon, utalvány felhasználásával kizárólag úgy lehetséges, ha a fizetés Fortrina Online-utalványal, vagy a Fortrina által közvetített Partneri-utalványokkal történik. Vásárló tudomásul veszi, hogy a tárgybeli utalvány harmadik személyre át nem ruházható, illetve készpénzre, más pénzhelyettesítő eszközre be nem váltható.

5.3. A Fortrina az áruk és szolgáltatások beszerzéséhez, úgynevezett „online" (tehát kizárólag az interneten keresztül hozzáférhető) utalványt állít ki, vagy ezek másodpéldányának papírra történő kinyomtatását teszi lehetővé. A fenti utalványok mindig a Partner üzlete szerinti ország pénznemére szólnak.

5.4. A Fortrina által kibocsátott bármely típusú utalvány nem minősül szolgáltatásnyújtásnak. Az utalvány papíralapú másolata kizárólag annak igazolására szolgál, hogy a Vásárló utalványrendelése folytán a Fortrina a Partner felé az utalványon szereplő összeg - lecsökkentve a Fortrina jutalékával - átutalására kötelezettséget vállalt.

5.5. A Fortrina az utalványokat a Fortrina -Rendszerben online rögzíti és elektronikusan archiválja. Vásárlónak a Fortrina -Utalványok megrendelésénél - bármely utalványfajta esetében - meg kell adnia annak a Partnernek az adatait (pontos üzletnév, partneri azonosító), amelynél árut kíván vásárolni és/vagy szolgáltatást igénybe venni, így az utalványt be szeretné váltani.

5.6. Vásárló jogosult a Fortrina -tól a fentiek szerinti Fortrina Online-utalványt és/vagy Partneri-utalványt megrendelni. Vásárló jogosult a személyes vásárlói azonosítójának, és jelszavának a felhasználásával a Fortrina Weboldalon, a személyes Web Irodájában (Online-utalványok esetén) az utalvány kiállítását igényelni. Vásárló tudomásul veszi, hogy az általa igényelt utalvány legkisebb kiállítási összege 20 € azaz Húsz Euro lehet. A Fortrina kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén vállalja a Fortrina Online-utalvány kiállítását, illetve a Partneri-utalvány átadását:

- Vásárlótól online, a személyes Web Irodáján keresztül átvette a szabályosan és teljes körűen kitöltött utalvány megrendelést, így az utalványhoz szükséges adatokat Vásárlótól megkapta és azt megfelelően visszaigazolta,

- az igényelt utalványhoz szükséges összeg a Fortrina bankszámlájára befizetésre került, ott azt jóváírták.

- Partneri-utalvány rendelés esetén, a Partner a megrendelést követően az utalványt a Fortrina -nak megküldte.

A Fortrina az adott Online-utalványnak Vásárló részére való kiállítása után, haladéktalanul egy másolatot küld a Partnernek.

5.7. A Fortrina kötelezi magát, hogy az Online-utalvány kiállítása, vagy a Partneri-utalvány átvétele után, az utalvány ellenértékét - csökkentve a Fortrina jutalékával - a Partneri Szerződésben foglalt időtartamon belül átutalja az adott Partner részére.

5.8. A Fortrina -Utalványt harmadik személy részére, vagy javára nem lehet átruházni. A Fortrina -Utalványt Vásárló kizárólag csak a szerződéses - kiállítás alapjául szolgáló, előzetesen általa megjelölt - Partnernél használhatja fel, válthatja be. A Partner a Fortrina Online-utalvány másodpéldányának, valamint a maga által kiállított Partneri-utalványnak Vásárló általi bemutatása esetén köteles a Fortrina -Rendszer keretében árut értékesíteni, vagy szolgáltatást nyújtani, melynek részletes szabályait a Fortrina és a Partner közötti megállapodás tartalmazza.

5.9. A Fortrina -Utalványok kizárólagosan csak áruk beszerzésére és szolgáltatások igénybevételére, illetve az áruk, szolgáltatások értékéből Vásárló részére árengedményre jogosítanak fel, kizárólagosan csak az utalványon megnevezett Partnernél és az utalványon szereplő értékben. A Fortrina -Utalványt nem lehet beváltani készpénzre, bármely más pénzhelyettesítő eszközre, azt nem lehet felhasználni más - nem szerződéses kereskedőnél, vagy a Fortrina -nál.

5.10. Vásárló tudomásul veszi, hogy miután a Fortrina részére az utalvány megrendelést megküldte és/vagy az utalvány összegét kifizette, az utalvány megrendelést, így az utalványt sem lehet már sztornírozni, érvényteleníteni, az utalvány ellenértékét visszakövetelni, vagy más Partner nevére átíratni, így kicserélni egy másik utalványra sem lehetséges. Vásárló a Fortrina -Utalványt kiállítása után kizárólag csak a szerződéses Partnernél használhatja fel az igényelt termék vásárlására és/vagy szolgáltatás igénybevételére.

5.11. Vásárlónak lehetősége nyílik az utalvány foglalózására, oly módon, hogy az utalvány összegéből a meghatározott foglaló összegét fizeti ki a Fortrina részére. Vásárló tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Fortrina az általa befizetett foglaló összegéből részére, valamint más, a Rendszerben regisztrált Vásárlók részére jutalékot fizessen ki, tekintettel arra, hogy a foglaló a Fortrina által kibocsátásra kerülő vásárlási utalvány ellenértékének részét képezi, tehát annak megfizetését követően, azzal a Fortrina jogosult sajátjaként rendelkezni. A foglaló összegét - többek között a jutalékok kifizetésének garanciájaként – a Fortrina a továbbiakban letéti számlán kezeli.

Vásárló nyilatkozik arról, hogy a foglaló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény 6:185. §-ban foglalt szabályait ismeri, erre tekintettel tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben egy Fortrina Utalványért csak foglalót fizetett, a foglaló összegét már nem igényelheti vissza. Vásárlónak azonban bármikor lehetősége nyílik arra, hogy az általa megrendelt utalvány foglalóját kiegészítse a teljes utalványösszegre, így a hiányzó összeget megfizesse a Fortrina részére, hogy ily módon tudjon az adott Partnerhez Fortrina -Utalványt igényelni és azt a Partnernél beváltani. Ennek értelmében egy befizetett utalvány foglaló összegéhez minden esetben tartozik egy - Partneri árengedménytől függően változó - teljes utalvány érték.

A foglaló érték egy, vagy több jövőbeni rész-utalvány rendelés során felhasználható.

A foglaló megfizetését követően módosítható a Partner személye az utalvány teljes-, vagy részértékének megfizetése során. Ebben az esetben a fentieknek megfelelően módosulhat az adott rész-utalványhoz felhasználható foglaló értéke, mivel módosulhat a Partner által nyújtott árengedmény, amely pedig meghatározza a teljes utalványértéket.

Az egyes utalvány értékek összevonhatóak, illetve kiegészíthetőek részutalványokkal az utalvány értékének megfizetése során. Ebben az esetben több vásárlási utalvány foglaló is összevonható, de kizárólag a Partner árengedménye által meghatározott teljes utalványérték és a ténylegesen megrendelt és megfizetett utalványérték arányában.

5.12. A Fortrina Online-utalvány a kiállításától számított harminc napig érvényes. Az utalvány az érvényességi idő lejárta után automatikusan, minden külön jogcselekmény nélkül érvényét veszti. Amennyiben az érvényességi idő lejárt és az utalványt Vásárló nem használta fel, úgy tudomásul veszi, hogy a Fortrina -val szemben semminemű igénnyel nem léphet fel. Ezen igényérvényesítés elvesztése nem érinti azt, hogy a Partnertől az elévülési időn belül az adott termék átadását, vagy szolgáltatás nyújtását ne igényelhetné Vásárló, kivéve amennyiben az adott termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás olyan jellegű, hogy a teljesítést már nem lehet követelni a Partnertől. A Fortrina -val szemben abban az esetben sem jogosult fellépni Vásárló, amennyiben a Partner szolgáltatása, teljesítése nem szerződésszerű, vagy az lehetetlenül. Vásárló tudomásul veszi, hogy az adott termékértékesítés és/vagy szolgáltatásnyújtás tekintetében jogviszony kizárólag közte és a Partner között jön létre. Ezen okra is tekintettel, amennyiben a Partner hibásan teljesít, nem teljesít, egyéb szerződésszegést követ el, úgy ezen okok miatt a fenti érvényességi időtartamon belül sem jogosult Vásárló az utalvány összegét visszakövetelni, vagy az utalvány kicserélését, más Partnerre történő kiállítását igényelni, vagy bármely egyéb igénnyel fellépni a Fortrina -val szemben.

Vásárló tudomásul veszi, hogy a szerződéses Partnernél beszerzett áruk és szolgáltatások kizárólagosan a mindenkori Partnertől erednek, erre tekintettel a Partner teljesítéséért, magatartásáért a Fortrina nem vállal semminemű kötelezettséget, vagy felelősséget. A Partner teljesítéséért a Partner a Vásárlóval szemben az adott ország törvényei szerint felel.
Vásárló elfogadja, hogy Partner szerződéses kötelezettsége megszegése esetén Vásárló bármiféle igényt kizárólag Partnerrel szemben támaszthat.
Vásárló nem követelheti a Fortrina -tól a hibás teljesítésből eredő, Partnerrel szembeni igényekben való közvetítési, illetve mediációs eljárásokban való részvételt, tanúskodást, egyéb irányú nyilatkozattételt.

5.13. Vásárló a Fortrina -Rendszerbe történő regisztrálásakor, az általa megadott e-mail címre megküldött elektronikus levélben értesül a vásárlói azonosítójáról és a Web Iroda jelszaváról. Vásárlónak a személyes Web Irodájába való bejelentkezéshez, a későbbi jelszó változtatásához, illetve a Web Irodájában bármilyen internetes művelethez, jogcselekményhez a továbbiakban be kell tartania a Fortrina Weboldalon lévő szabályokat, útmutatásokat és utasításokat.

A jelszó és a személyes beállítások bármikor megváltoztathatók a személyes Web Irodán keresztül. A Fortrina -t semminemű felelősség nem terhelheti, ha Vásárló nem tartotta be a bizalmas adatkezelés szabályait, és emiatt harmadik személy a fenti adatokkal visszaélt Vásárló hátrányára. Amennyiben Vásárló saját hozzáférésével kapcsolatban, vagy a személyes Web Irodájába való belépését követően bármilyen visszaélést fedez fel, úgy köteles azt az észleléstől számított 1 napon belül a Fortrina hivatalos e-mail címén jelezni. Amennyiben a jelzés eredményeként Vásárló adatainak megváltoztatása szükséges, ezen új hozzáférési adatokról ismételten e-mail útján értesül.


6. A Fortrina rendszer használatából eredő előnyök

6.1. A Fortrina -Rendszerben való részvétel által Vásárlónak lehetősége nyílik arra, hogy a Partner által a Fortrina -nak, illetve a hozzá csatlakozó Vásárlóknak biztosított kedvezményes vásárlási feltételekben részt vehessen, abban osztozzon a Fortrina -val jutalékok, árengedmények és egyéb kedvezmények formájában.

A Fortrina nem tartozik helytállni azon kedvezményösszegek, jutalékok, árengedmények elszámolásával, amelyet Partner - súlyos szerződésszegésnek számító módon - nem fizetett meg határidőre a Fortrina -nak.

Amennyiben a teljesítés késedelmesen, vagy jogi úton, behajtással megfizetésre kerül, úgy a Fortrina azt utólag teljesíti a jogosultak felé. Partner szerződésszegéséből fakadó okból bekövetkezett késedelem esetére a Fortrina -nak késedelmi kamat fizetési kötelezettsége nem áll fenn Vásárló irányába, ezt a felek kifejezetten kizárják.

Tekintettel arra, hogy a Fortrina és a Partner közötti szerződés feltételei idővel változhatnak, a felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a kedvezmények, jutalékok, árengedmények elszámolása az adott Partnerrel megkötött szerződésnek a Partner felé történő számlázáskor hatályos feltételei alapján történik. Az esetleges és a Vásárlót érintő változásokat a Fortrina a Partneri szerződés módosítását követő 15 napon belül vállalja közzétenni Weboldalán. Ezen okra tekintettel Vásárló tudomásul veszi, hogy a fenti 15 napos határidőn belül esetlegesen már nem hatályos Partneri kondíciók, feltételek lehetnek közzétéve a Fortrina Weboldalon, amely ok miatt a Fortrina -val szemben semminemű igénnyel nem jogosult fellépni.

6.2. Azon kedvezmények részletezését, amelyek Vásárlót a jelen megállapodás alapján megilletik, a Fortrina Weboldalon megtekinthető jelen ÁSZF mellékletei tartalmazzák. Ezen mellékletek a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik.

6.3. Jelen ÁSZF Működési Szabályzatában meghatározott 5. pozíciót elérő Vásárló jogosulttá válik Gépjármű-finanszírozási szerződés megkötésére a Fortrina -val. Vásárló a forgalmi rendszám hatósági kérelmezését megelőzően köteles a Fortrina -val engedélyeztetni a forgalmi rendszámot és annak használatát, ezt követően igényelheti a „FORT" kezdetű forgalmi rendszám használatát az illetékes hatóságoktól, az engedély megadását azonban a Fortrina nem tudja garantálni. Az FORT-01 rendszámtól az FORT-08 rendszámig bezárólag a Fortrina nem engedélyezi az egyedi rendszám megrendelését és kiváltását Vásárló számára. Ezek a rendszámok a Fortrina cégvezetése számára vannak fenntartva. A „FORT" kezdetű forgalmi rendszám kiváltásának díját a Fortrina nem vállalja át a Vásárlótól. A „FORT", kezdetű forgalmi rendszám engedély nélküli, az 5. pozíciót megelőző kiváltása a Vásárlói szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után.


7. A Fortrina -Rendszer használatához kapcsolódó díjak

7.1. Vásárló részvétele a Fortrina -Rendszerben díjtalan. Tranzakciós és egyéb költségek - a 7.3. pontban, valamint a külön Költség díjtáblázatban, illetve Hirdetményben foglaltak kivételével - a megvalósított vásárlásokért Vásárlónak nem kerülnek felszámításra.

7.2. Vásárló a Fortrina szolgáltatásait a Fortrina -Weboldalon keresztül veheti igénybe, ezen szolgáltatásért Vásárlónak nem kell díjat fizetnie a Fortrina számára.

7.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy külföldi illetőségű Partnerhez kizárólag Online-utalványt rendelhet (amennyiben azt a Partner elfogadja). Ha külföldi illetőségű Partnerhez kéri a Fortrina Online-utalványt kiállítani, akkor a megrendeléskor Vásárlónak az utalványösszeg 1%-ának megfelelő összegű kezelési költség kerül felszámolásra, függetlenül attól, hogy a Partner államában milyen fizetési eszköz az érvényes. A devizaösszegek a tranzakció lekönyvelésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank (MNB) középárfolyamon kerülnek átszámításra.


8. A Vásárlói Szerződés módosítása

8.1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek a Polgári Törvénykönyv 6:77.§ szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, amelyeket a Fortrina több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, előre, a másik fél közreműködése nélkül határozott meg.

A Vásárlói szerződés aláírásával Vásárló egyúttal nyilatkozik arról, és nyugtázza, hogy jelen ÁSZF-et teljes körűen megismerte és tudomással bír arról, hogy az ÁSZF rendelkezései a Vásárlói szerződés részét képezik. Vásárló tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései - tekintettel a jogviszony rendhagyó jellegére is - egyes esetekben eltérhetnek a szokásos szerződési gyakorlattól.

8.2. Az ÁSZF-nek, valamint annak mellékleteinek a Fortrina által foganatosított módosítását minden esetben érvényesnek, hatályosnak és Vásárló által jóváhagyottnak kell tekinteni, ha Vásárló az írásbeli értesítést követő 30 napon belül nem emel írásban kifogást az adott módosítási javaslattal szemben, vagy a Fortrina -Rendszert az írásbeli értesítést követően továbbra is használja.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Fortrina -nak nem áll módjában egyidejűleg több hatályos ÁSZF alkalmazása, erre tekintettel, amennyiben az adott ÁSZF módosítás tekintetében a Vásárló a fenti határidőn belül kifogást emel, úgy a Fortrina jogosulttá válik a vásárlói megállapodás 15 napos felmondási idő figyelembevételével történő felmondására.
Az ÁSZF és mellékletei hatályos szövegének mindenkor a Fortrina -Weboldalon megtalálható szöveget kell tekinteni.

8.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Fortrina minden változást, módosító javaslatot, szabályzatot, üzleti irányelveket, értesítést és hírlevelet Vásárló által a Fortrina rendelkezésére bocsátott e-mail címére, telefonszámára (amennyiben rendelkezik telefonszámmal, akkor SMS-ben), Web Irodájába és lakcímére is jogosult megküldeni. A mindenkori ÁSZF a Fortrina és a Vásárló között egyedi vásárlói szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.


9. Vásárlói Szerződés megszűnésének esetei

9.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés vonatkozásában, - így az utalvány rendelés, vagy utalvány foglalózás vonatkozásában - egyik fél sem jogosult elállási jogot gyakorolni.
Amennyiben a fenti rendelkezés ellenére az eljáró bíróság megállapítaná, hogy Vásárló a jelen szerződéssel kapcsolatban jogszerűen gyakorolta az elállási jogot a vásárlási utalvány foglaló, vagy a vásárlási utalvány teljes értékének befizetését követően, a Vásárló által a Fortrina részére megfizetett utalvány foglaló összegéből még fel nem használt összeget, illetve a teljes utalványérték megfizetése esetén, ha az utalvány nem került felhasználásra, akkor az utalványra megfizetett összeget bánatpénznek tekintik a felek. Így ezen összegek elállás esetén a Vásárló részére nem járnak vissza. Vásárló kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a bánatpénz fogalmát ismeri, annak mértékét a fentiek szerint kifejezetten elfogadja, valamint kijelenti, hogy azzal kapcsolatosan nem fog a Fortrina -val szemben jogvitát kezdeményezni. Bánatpénz kikötését kifejezetten indokolja, hogy az utalvány foglaló felhasználása esetén a Fortrina gazdasági előnyökhöz jutna a Partnernél történő Vásárlói fogyasztás után, amelytől az elállás kapcsán elesne, valamint a Fortrina olyan szolgáltatásokat nyújt Vásárló felé, továbbá egyéb Vásárlók felé (jutalékok fizetése, egyéb előnyök nyújtása a jelen ÁSZF mellékletei szerint), amelynek visszatérítése az elállás esetén kizárólag a bánatpénz alkalmazásával biztosítható.

9.2. Jelen ÁSZF alapján a Vásárlói megállapodás határozatlan időre jön létre. A Vásárlói szerződést a Szerződő felek bármelyike 30 napos felmondási idővel, naptári hónap végére, a másik fél részére megküldött írásbeli nyilatkozattal jogosult felmondani.

9.3. A felmondással kapcsolatos, valamint egyéb, a jelen ÁSZF-ben megjelölt nyilatkozatokat minden esetben írásban kell megtenni. Írásbeli nyilatkozatnak minősül a postai úton, e-mailen, Web Irodában, illetve telefaxon megküldött nyilatkozat, ha azt a másik fél megkapta.

A postai úton megküldött nyilatkozatokat a sikeres kézbesítés esetén a kézbesítés napján, amennyiben a címzett az átvételt megtagadta, a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át - az a feladó félhez „nem kereste" jelzéssel érkezett vissza, az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Az e-mail vagy telefax útján megküldött nyilatkozatot akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha a címzett eszköze részéről a feladónak automatikus „sikeres kézbesítésről szóló igazolás", vagy a címzett részéről fenti eszközök valamelyikén az átvételről kifejezett írásbeli visszaigazolás érkezik.
A felmondási idő alatt mindkét fél köteles teljesíteni a jelen szerződésben foglaltakat. A felmondási idő végén a Fortrina és Vásárló elszámolnak a már teljesített továbbhirdetések és vásárlások kapcsán keletkezett jutalékokkal. Ezt követően a volt Vásárló semminemű jutalékra és egyéb kedvezményre nem tarthat igényt, a Fortrina elszámolási kötelezettsége is megszűnik.

9.4. Felek jelen megállapodást azonnali hatállyal is felmondhatják, amennyiben a másik fél a jelen ÁSZF-ből eredő valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és a másik fél írásbeli felhívására a szerződésszegést nem orvosolja, kivéve amennyiben a szerződésszegés olyan súlyos, hogy a másik féltől a szerződés fenntartása már nem várható el.
A Fortrina a fentieken túlmenően bármikor azonnali hatállyal jogosult felmondani a jelen szerződést az alábbi esetekben:

- Vásárló adatszolgáltatási, vagy változás bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan adatokat közöl,

- Vásárló a Fortrina jó hírnevét, üzleti hírnevét sértő, vagy veszélyeztető kijelentéseket tesz, vagy egyébként ilyen magatartást folytat,

- Vásárló a Fortrina -Rendszert a Fortrina által nem engedélyezett formában reklámozza, vagy hirdeti, illetve a Fortrina védjegyeit engedély nélkül saját anyagain felhasználja, továbbá a Fortrina nevében, képviseletében jogosulatlanul (külön írásbeli felhatalmazás nélkül) nyilatkozatot tesz, illetve bármely kötelezettséget vállal,

- Vásárló a Fortrina által kiadott tájékoztató anyagokat, tananyagokat, prezentációkat engedély nélkül módosítja, hamisítja,

- Vásárló a Partnertől és vele együttműködve, a Fortrina -Rendszert megkerülve, a www.fortrinaltd.com Weboldalon és társfelületein meghirdetett árengedménytől eltérő kedvezményt fogad el,

- Vásárló a Partner által meghirdetett, a www.fortrinaltd.com honlapon és társfelületein közzétett kedvezmény összegét készpénzben vagy egyéb közvetlen módon kapja meg, veszi át Partnertől, megkerülve ezzel a Fortrina -t,

- Vásárló a Partnerrel együttműködve, a Fortrina -Rendszert megkerülve, a Partnernél felhasználható Online-utalvány összegét teljes egészében, vagy részben készpénzben, átutalással, vagy egyéb módon átveszi Partnertől,

- Vásárló bizonyíthatóan téves, információkkal, vagy megtévesztő módon kíván a Fortrina -Rendszerbe beléptetni más Vásárlókat, Partnereket, vagy azokat félretájékoztatja a Rendszer használata és a Rendszerrel elérhető előnyök tekintetében,

- Vásárló megtévesztéssel vagy tévedésbe ejtéssel tőkebefektetésnek, vagy egyéb engedélyköteles pénzügyi tevékenységnek, vagy téves tájékoztatás által egyéb, engedély köteles, vagy a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel össze nem férő, vagy kifejezetten azokba ütköző tevékenységet végző Rendszerként tünteti fel a Fortrina -Rendszert mások körében, vagy az ajánlói tevékenysége során,

- Vásárló ajánlóként, más személyt új Vásárlóként regisztrál a Fortrina -Rendszerbe, az érintett személy tudta, illetve hozzájárulása nélkül,

- A Fortrina -nak vagy partnereinek szándékosan kárt okoz, vagy velük szemben bűncselekményt követ el,

- Olyan magatartást tanúsít, amely a Rendszerben történő további együttműködést lehetetlenné teszi, vagy jelentős mértékben elnehezíti.

9.5. Vásárló halála esetén a jelen megállapodás a Vásárló törvényes örökösére száll át, oly módon, hogy a szerződésbe a Vásárló helyébe automatikusan annak örököse lép. A hagyatéki eljárásban - akár törvényes, akár végrendeleti az öröklés - kizárólag egyetlen személy jelölhető meg a Fortrina Jogosultságok örököseként. A Fortrina Jogosultságok öröklés esetén sem oszthatóak meg. Amennyiben a Vásárlónak több örököse van, az örökösöknek meg kell jelölniük azt az egy személyt, aki a jogosultságokat örökli. Amennyiben az elhunyt Vásárló nem nevezett meg örököst és az örökös személye nem válik ismertté, az örökös ismeretlen helyen tartózkodik, illetve a hagyatéki eljárás eredménytelenül végződik, abban az esetben a Fortrina Jogosultságok az örökhagyó Vásárló Ajánlóját illetik meg, kivéve, amennyiben örökhagyó Vásárló halála - jogerős ítélettel igazolhatóan - Ajánló akár szándékos, akár gondatlan cselekményének következménye.

Amennyiben örökhagyó Vásárló örököse a Fortrina -Rendszer regisztrált Vásárlója, abban az esetben az örökség részét képező Vásárlói ág - a hozzá tartozó Fortrina Jogosultságokkal együtt - nem adódik hozzá örökös meglévő Vásárlói ágához és a hozzá tartozó Fortrina Jogosultságokhoz. Ekkor az örökhagyó Vásárló helyébe örökös Vásárló lép, az alábbi elnevezéssel: „örököse XY" a név behelyettesítésével egyidejűleg. Ebben az esetben örökös két vagy több, eltérő Fortrina Jogosultságokat tartalmazó Vásárlói azonosító alatt veszi igénybe a Fortrina -Rendszer szolgáltatásait. Az örökhagyó Vásárló vásárlói azonosítója az öröklést követően sem változik, így az is az örökség része.

9.6. Jelen Vásárlói megállapodás minden rendelkezése hatályban marad a szerződéses jogviszony megszűnésének napjáig. A megszűnés napja felmondás esetén megegyezik a felmondási idő utolsó napjával. A megszűnés napjától számítva Vásárló már nem jogosult a Fortrina -Rendszert, így a Web Irodát használni, amelyet a Fortrina automatikusan lezár Vásárló irányába. Amennyiben Vásárló a Fortrina Utalványért kizárólag foglalót fizetett, az utalványért kifizetett foglaló összegét nem veszíti el, annak összegét a szerződés megszűnésének időpontjától számított egy éven belül kiegészítheti a maradványértékkel a teljes utalványértékre. Vásárló az utalványért kifizetett foglaló összegét egy éven túl elveszíti, amennyiben a fenti határidőben nem egészítette ki a maradványértékkel.


10. Felelősség és igényérvényesítés szabályai

10.1. A Fortrina Vásárlóval szemben a Vásárló által - a jelen szerződéses jogviszonyból eredő, vagy azzal összefüggő - bármely jogcímen érvényesíteni kívánt bármely igény esetén csak akkor felelnek, amennyiben a kárt szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozták, vagy a kárt a Fortrina valamely alkalmazottja bűncselekmény elkövetésével okozta. Ez esetekben is kizárólag akkor, ha a Fortrina -nak felróható károkozás miatt Vásárló, vagy alkalmazottjának életében, testi épségében, vagy egészségében következett be kár. Egyéb esetben a Fortrina a Vásárló érdekkörében bekövetkezett mindennemű kár tekintetében felelősségüket kizárják.

10.2. A Fortrina nem vállal szavatosságot, vagy felelősséget az internet, a Fortrina Weboldal, a Web Irodák és/vagy a telefonos, illetve SMS szolgáltatások állandó felhasználhatóságáért, különösen nem a mobil telefonhálózatok, vagy egyéb mobil terminálok rendelkezésre állásáért. Olyan károkért, amelyek abból keletkeztek, hogy a fentiek nem álltak rendelkezésre, vagy nem működtek hibátlanul a Fortrina semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve amennyiben az ezen okból keletkező károk a Fortrina szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetőek vissza.

10.3. A Fortrina nem vállal felelősséget bármely téves tájékoztatásért, félrevezető információkért, amit a Vásárló az Ajánló Vásárlótól, vagy bármely más Vásárlótól, illetve bármely harmadik személytől kap a Fortrina -Rendszerbe való belépésről, felépítéséről, annak használatáról, az elérhető Fortrina Jogosultságokról, azok mértékéről. E tekintetben a mindenkori Általános Szerződés Feltételek és mellékleteinek hatályos, a www.fortrinaltd.com Weboldalon közzétett változata az irányadó, kizárólag ezen, hivatalosan közzétett dokumentumok tekinthetők a Fortrina hivatalos tájékoztatásának.

10.4. A Szerződés szerint vis maior eseménynek minősül minden, a Fortrina érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen, de nem kizárólagosan:

természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, hatósági, illetve bírósági eljárás, hatósági, illetve bírósági rendelkezés, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés. Továbbá a Fortrina Weboldal és egyéb a Fortrina adatbázishoz való hozzáférést biztosító technikai alapfeltételek tartós, a Fortrina érdekkörén kívül eső okokból történő szünetelése, amely közvetlenül, vagy közvetve a Fortrina -Rendszer működésének, vagy a Fortrina szerződésszerű teljesítésének lehetetlenülését, tartós szünetelését, illetve ezek jelentős mértékű megnehezülését okozza. A Fortrina nem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás-, vagy késedelmes teljesítésért, ha azt a fentiek szerinti vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén a Fortrina köteles Vásárlót írásban, (ez esetben a Weboldalon történő közzététel is írásbeli értesítésnek minősül) 8 napon belül értesíteni. A vis maior esemény időtartama alatt a szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.


11. Adatkezelés általános szabályai

11.1. A Fortrina feldolgozza, kezeli Vásárlónak a jelen megállapodás keretében Vásárló által rendelkezésére bocsátott, valamint más, a jelen szerződés kapcsán birtokába jutott törzs- és egyéb adatait. Ezen adatkezelés, adatfeldolgozás során azonban a Fortrina köteles betartani az Adatvédelmi törvényben foglalt rendelkezéseket. A Fortrina a fenti adatokat kizárólag Vásárló azonosításának és jogi-üzleti képességének ellenőrzése, illetve jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeinek, jogainak érvényesítése érdekében, és a Vásárlóhoz kapcsolódó Ajánlók (Instruktorok) számára hozzáférhetővé tételre használhatja fel a fenti törvényi korlátok figyelembevételével.

11.2. Vásárló adatait a Fortrina kizárólag a Fortrina -Rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások teljesítése, a Fortrina -Rendszer biztonságos, folyamatos és hibátlan üzemeltetése (így különösen a Fortrina Rendszeren belüli azonosíthatóságának, illetve pozíciója meghatározása) céljából használhatják fel, azok illetéktelen harmadik személy részére nem kerülhetnek átadásra, kivételt képez ez alól a Vásárlóhoz kapcsolódó Ajánlók (Instruktorok) számára hozzáférhetővé tétel.

11.3. A Fortrina jogosult Vásárló megismert és feldolgozott adatait a Vásárlóhoz kapcsolódó Ajánlók (Instruktorok) számára átadni, kizárólag a Fortrina -Rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások teljesíthetősége céljából. Vásárló jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fortrina a fentiek szerint megállapított és feldolgozott adatait, elsősorban a törzsadatokat, valamint a vásárló azonosításához és a korábbi adatkezelés jogalapjának igazolásához szükséges egyéb személyi adatokat, a jelen szerződés megszűnését követően is feldolgozza, valamint kezelje a fenti célok érdekében. Továbbá átadja gazdasági társaságok - így különösen más, a Fortrina szerződéses viszonyban, vagy egyéb üzleti kapcsolatban álló vásárlói, vagy egyéb kereskedelmi rendszert üzemeltető társaságok - részére. Amennyiben Vásárló az ezen okok miatti adatai továbbítását írásban megtiltja, úgy a Fortrina az adatok továbbítására nem jogosult. Ez esetben Vásárló tudomásul veszi, hogy az adatai kezelésének korlátozása a Fortrina -Rendszerben elérhető Jogosultságok elérhetőségét is akadályozhatja, vagy korlátozhatja.

11.4. Vásárló jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fortrina a fenti adatait reklámcélokra, illetve referenciaként felhasználhassa, különösen rövid szöveges üzenetek (SMS) és e-mailek szétküldésével. Amennyiben Vásárló ezen ok miatt adatai továbbítását írásban kifejezetten megtiltja, úgy a Fortrina az adatok továbbítására nem jogosult. Továbbiakban Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címére és a mobiltelefonszámára a Fortrina információkat és reklámokat küldjön.
Vásárló mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vásárlók számára alkalmanként megrendezett Fortrina rendezvényeken készült fotókat, videofelvételeket a Fortrina más rendezvényein, illetőleg a Fortrina Weboldalon, vagy egyéb más módon felhasználhassa és bemutathassa, kivéve amennyiben az adott fotó, vagy videofelvétel nyilvánvalóan sérti Vásárló jó hírnevét, egyéb személyiségi jogait.

11.5. Vásárló köteles a regisztrációkor megadott webiroda jelszavát titkosan kezelni. A jelszó átadásából származó, vásárlót érintő hátrányokért, veszteségekért a Fortrina felelősséget nem vállal.


12. Vegyes rendelkezések

12.1. Amennyiben jelen szerződés egy gazdasági társasággal (Bt., Kft., Rt., stb.) kerül megkötésre, a társaság képviselője köteles arról gondoskodni, hogy a társaság valamennyi képviselője, alkalmazottja, tisztségviselője és szabadfoglalkozású tanácsadója jelen szerződés valamennyi rendelkezését hasonlóképp megtartsa. A fentiekben említett személyek által történő szerződésszegés esetén a felelősség a társaságot és annak képviselőjét terheli.

12.2. A jelen szerződéses feltételekre, függetlenül a Vásárló nemzetiségétől, illetve állandó lakhelyétől, a magyar anyagi jogot, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen szerződésből származó vitás kérdések rendezésére felek kötelesek egymással egyeztetéseket kezdeményezni és a jogvitákat lehetőleg békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy felek a jogvita eldöntésére kikötik a Fortrina Ltd. székhelye szerinti illetékes elsőfokú Bíróság kizárólagos illetékességét.

12.3. Szerződő felek kötelesek a jelen szerződés rendelkezéseit maradéktalanul betartani. Ezen tilalom nem vonatkozik - gazdasági társaság esetén - a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott jogutódlásra. A szerződéses jogok átengedése esetén azonban fokozottan érvényesülnek Vásárló adatszolgáltatási kötelezettségei.

12.4. Vásárló már jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Fortrina a jelen szerződésből eredő egyes, vagy valamennyi jogait és kötelezettségeit harmadik személy, gazdasági társaság, elsősorban egy a Fortrina Ltd.- hez tartozó vállalkozás részére átengedje, vagy egyéb módon átruházza, valamint hozzájárul, és kifejezetten tudomásul veszi, amennyiben a Fortrina vonatkozásában jogutódlás történik.

12.5. A jelen Általános Szerződési Feltételek képviselik a felek közötti teljes megállapodást a Fortrina Rendszerrel kapcsolatban, amely felülírja és helyettesíti az összes korábbi, vagy egyidejű írásos, vagy szóbeli, az adott témával kapcsolatos megállapodást, vagy szerződést. Amennyiben a jelen ÁSZF egyes kikötései érvénytelennek, vagy végrehajthatatlannak minősülnének, ezen érvénytelenség, vagy végrehajthatatlanság nem érinti a megállapodás egészét. A megállapodás érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők. Szerződő felek kötelesek az adott érvénytelen rendelkezéshez tartalmában legközelebb álló érvényes és végrehajtható, a felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen, vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést a felek egyáltalán nem kötötték volna meg.
Amennyiben a Vásárlói szerződés és a jelen ÁSZF, vagy annak mellékleteinek valamely rendelkezései között ellentét mutatkozna, úgy a Vásárlói szerződés érintett pontja az elsődleges a felek közti jogviszony tartalmának és feltételrendszerének meghatározása, tisztázása során.

Az ÁSZF értelmezése tekintetében irányadóak továbbá a Fortrina Weboldalon megtekinthető rövid leírások és a Fortrina -Rendszerre vonatkozó egyéb magyarázatok, ismertetők.

Szerződő felek a jelen ÁSZF-et elolvasták, értelmezték, és annak rendelkezéseit, mint akaratukkal mindenben egyezőt, az egymás közötti szerződéses viszonyukban magukra nézve kötelezőnek elismerik.