fortrinaltdinfo@fortrinaltd.com
Belépés a WebIrodába »

Általános Szerződési Feltételek

A Fortrina Vásárlói Közösség Partnerei számára

Utoljára módosítva: 2016. október 11.


A Fortrina Ltd. (a továbbiakban " Fortrina ") egy Nemzetközi Vásárlói Közösséget üzemeltet. Jelen szerződésben rögzíti a Partnerekkel kötött megállapodásokat és feltételeket a Fortrina , és a Fortrina regisztrált Vásárlói között. A Fortrina külön Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban “ÁSZF") címen rögzíti a Fortrina Vásárlókra vonatkozó megállapodásokat, ami összhangban van a Partnerekkel kötött szerződés tartalmával. A Vásárlói Közösségben a Vásárló vásárlásra és szolgáltatások igénybevételére, valamint az ÁSZF elválaszthatatlan részét képező a két fél közötti megállapodásban rögzített kedvezményekre jogosult.

A Fortrina rendszer használata

1.1. A Fortrina Vásárló számára online utalványt, vagy ezek papíralapú másodpéldányának kinyomtatását teszi lehetővé. Felek rögzítik, hogy a papíralapú utalvány nem minősül készpénz-helyettesítési eszköz kibocsátásának, kizárólag az online utalvány másodpéldányának kibocsátását jelenti. A Fortrina Vásárló a jelen ÁSZF-től független szerződéses feltételek alapján a megkötött megállapodásnak megfelelően állítja ki a Fortrina utalványt. A Fortrina utalvány Vásárló felé való kiállítása után a Fortrina egy másolatot küld róla a Partnernek, és haladéktalanul átutalja neki az utalvány összegét, levonva abból a 2.2. pontban meghatározott közvetítési jutalékot.

1.2. Partnernek függetlenül az utalványon megjelölt összeg nagyságától meg kell vizsgálnia a Fortrina utalvány érvényességét. Az érvényességi kellékeket az utalvány tartalmazza, legfontosabb azonban: személyazonosító, ID.szám, biztonsági kód, érvényesség dátuma. Partner köteles az elfogadott Fortrina utalvány hitelességét ellenőrizni, a saját Fortrina Web Irodájában. A Fortrina utalványon szereplő összeget egy összegben lehet elkölteni. A Fortrina utalvány, a kiállítást kővető 30 napig érvényes. A Vásárló köteles a vásárlási utalvány összegét a Fortrina rendelkezésére bocsátani, hogy azt a Partner által megadott bankszámlaszámra, a szerződésben rögzített, árengedménnyel csökkentett részét átutalja. A Fortrina köteles az utalást követően a Partner felé az árengedmény összegéről számlát kiállítani. A Partner a Vásárló felé köteles a vásárlás teljes összegéről szigorú számadású bizonylatot kibocsátani.

1.3. Partner köteles az adott termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén úgy eljárni, ahogy a Fortrina -tól független készpénzes vagy saját maga által kibocsátott készpénzhelyettesítő-eszközök felhasználása esetén eljárni szokott vásárlók irányában. Fokozottan igaz ez a Partner és Vásárló közötti szerződésszerű teljesítés vonatkozásában. Partner a Fortrina utalványokat kizárólagosan csak azon termékértékesítése és szolgáltatása körében fogadhatja el, amelyeket üzletszerű gazdasági tevékenysége körében általánosan, minden vevő részére hozzáférhetően kínál. Partner a Fortrina utalványokat készpénzre nem válthatja be, illetve semmilyen olyan kötelezettséget nem vállalhat, amelynek révén az utalvány összegének, vagy annak egy részének megfelelő készpénzt kellene Vásárló részére megfizetnie.

1.4. Partner köteles az adott termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás (teljesítés) során Vásárló részére a mindenkor hatályos adójogszabályok által előírt szigorú számadású bizonylatot a teljes bruttó vételár, díj tekintetében kiállítani és Vásárló részére átadni. E tekintetben Partner nem hivatkozhat arra, hogy az adott bizonylatot csak akkor állítja ki, amennyiben a termék vagy szolgáltatás ellenértéke számlájára befolyt, vagy pénztárába befizetésre került.

1.5. Partner vállalja, hogy minden munkavállalóját tájékoztatja a Fortrina utalványok átvételének és beválthatóságának jelen szerződésben meghatározott feltételeiről, ebben a tekintetben teljes körűen helytállni tartozik bármely munkavállalója, vagy megbízottja magatartásáért.

1.6. A Fortrina által SMS és/vagy e-mail útján megadott Partneri jelszót a Partner köteles szigorúan bizalmasan kezelni. A Partneri jelszó szükséges a Fortrina Web Iroda használatához. A Web Irodájába való belépését követően bármilyen visszaélést fedez fel, úgy azt köteles haladéktalanul a Fortrina hivatalos címén és e-mail címén jelezni. Partner, adatainak megváltoztatása esetén, ismételten SMS és/vagy e-mail útján értesül a megváltoztatott hozzáférési adatokról.

1.7. A Fortrina Vásárló – megfelelő vásárlói jogosultságának igazolása mellett, a Partnernél készpénzben is kiegyenlítheti vásárlásának teljes vagy maradék ellenértékét. A vásárlás tényét és összegét a Partner a 2.3. pontban szerepelő nyilvántartás keretén belül köteles közölni a Fortrina -val.


Partner kötelezettségei

2.1. Partner a kereskedői megállapodás aláírásával felhatalmazza a Fortrina -t, hogy jelen jogviszony keretében Fortrina utalványokat bocsásson ki mind online adat és ezek papíralapú másodpéldánya formájában, amelyek Vásárlót Partnernél akkora összegű áru és szolgáltatás beszerzésére, illetve árengedményre jogosítják fel, amilyen összegre az egyes Fortrina utalványok kiállításra kerültek. Ezeket a Fortrina utalványokat a Fortrina a Partner nevére és javára állítja ki. Az utalvány Vásárlót kizárólagosan arra jogosítja fel, hogy az adott árut és/vagy szolgáltatást csak annál a Partnernél szerezheti be, vagy veheti igénybe, amely nevére a Fortrina utalvány kiállításra került. Partner jelen ÁSZF 1.3. pontjának megfelelően szavatolja a nevére kiállított Fortrina utalványok beváltását és az áru értékesítését vagy a szolgáltatás nyújtását.

2.2. Fortrina jogosult Vásárló általi, és a Fortrina - Rendszeren keresztül megvalósuló értékesítési tevékenység tekintetében a Partneri szerződésben megállapodott közvetítői jutalékra. A közvetítői jutalék a Fortrina utalvány mindenkori kiállítási összegének vagy a készpénzes vásárlást igazoló bizonylat bruttó végösszegének a Partneri szerződésben rögzített százalékával egyenértékű összeg, amely összeget a Fortrina a Partnernek átutalandó összegből levonja.

2.3. Fortrina utalvánnyal való vásárlás esetén az adatok rögzítése a Web Irodán keresztül: „Kifizetési rekordok vagy valami hasonló" menüre kattintva jelenik meg. Üzlet, telephely értelemszerű kiválasztása, be kell írni az online Fortrina utalvány azonosító számát, mely magán az utalványon található. „Továbbra" kattintva a rendszer lekönyveli a vásárlást és érvényteleníti az utalványt.

2.4. Partner vállalja, hogy a mindenkori teljes árukészlete értékesítéséhez, szolgáltatásai nyújtásához bármikor minden további feltétel és kifogás emelése nélkül elfogadja a Fortrina által - fentebb leírt formában kiadott utalványokat.

2.5. Partner köteles Vásárlóknak ugyanazokat az árakat, tarifákat, díjakat és kedvezményeket biztosítani, mint amelyet a Partner egyéb, azonos szolgáltatást vagy terméket igénybe vevő vásárlóinak nyújt, különös tekintettel az egyéb engedményekre (pl.: szezonális akciók, vég-, vagy leltári kiárusítás keretében nyújtott kedvezmények, stb.).


Adatkezelési és titokvédelmi rendelkezések

3.1. Partner szavatolja, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező - Együttműködésről szóló szerződés - ben, - Partner csatlakozási nyilatkozat - ban megadott adatai a valóságnak megfelelnek és vállalja, hogy adatainak változását 8 napon belül a Fortrina számára írásban bejelenti. Partner köteles esetleges felszámolási, végelszámolási, vagy csődeljárás elrendelésének tényéről, illetve egyéb okból bekövetkező fizetésképtelenségéről a Fortrina -t haladéktalanul tájékoztatni. Partner kötelezi magát továbbá, hogy a szerződés szempontjából fontos egyéb adatainak változásáról a Fortrina -t a fenti határidőn belül írásban értesíti. Amennyiben a Partner székhelycímének változását nem közölte azonnal a Fortrina -val, úgy tudomásul veszi, hogy a közlést megelőzően a Fortrina által postai úton az utolsó ismert címre továbbított küldemények a Partnerhez megérkezettnek tekintendőek abban az esetben is, ha azok "címzett ismeretlen" jelzéssel térnek vissza a Fortrina -hoz.

3.2. Partner jelen Partneri szerződés időtartalma alatt kötelezett a " Fortrina " megnevezést, valamint a Fortrina -tól származó védjegyeket üzletében, illetve prospektusain feltüntetni, de kizárólagosan csak olyan mértékben, amilyen mértékben jelen Partneri szerződés azt kifejezetten megengedi. Mindenfajta ezen túlmenő használat, valamint bármilyen reklámtevékenység a " Fortrina " megnevezés és/vagy v márkanév felhasználásával kifejezetten csak a Fortrina előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

3.3. Fortrina jogosult a Fortrina - Rendszer bemutatása keretében a Partnert reklámozni, valamint egyéb, az értékesítést elősegítő intézkedéseket foganatosítani, kivéve amennyiben e jogcselekmény ellen általánosságban a Partner előzetesen kifejezetten írásban tiltakozott. Partner hozzájárul, hogy adatait, cégét, termékmegjelölését és egyéb ismertetőjeleit a Fortrina reklámcélra, a Fortrina - Rendszer keretében felhasználhatja és írásban értesíti a Fortrina -t, ha ezen adataiban változások történtek.

3.4. Partner tudomásul veszi, hogy a saját reklámjában, bárminemű marketing tevékenysége során a Fortrina cégnevét, bármely védjegyét, megjelölését, illetve bármely olyan információt, amely a jelen szerződéses kapcsolatra utal, csak a Fortrina írásbeli hozzájárulása alapján használhat fel.

3.5. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés tartalmát üzleti titoknak minősítik. Tudomásukra jutott a másik félre, illetve a tevékenységére vonatkozó valamennyi információt kötelesek üzleti titokként, bizalmasan kezelni, illetve megőrizni, azokat kizárólag a másik fél érdekében használhatják fel és hozzájárulás hiányában - harmadik személyek tudomására nem hozhatják.

3.6. A jelen szerződésben meghatározottak vonatkozásában üzleti titoknak minősül az adott fél gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához az adott félnek méltányolható érdeke fűződik.


Szerződéses feltételek módosítása és kiegészítése

4.1. Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy e-mailen leadott módosítási javaslatok, nyilatkozatok is teljesítik a fenti - írásos - formai követelményt, azonban azok elfogadásának is e formák valamelyikében kell történnie.

4.2. Jelen ÁSZF -nek a Fortrina által foganatosított módosítási javaslatai minden esetben érvényesnek, hatályosnak és Partner által jóváhagyottnak tekintendők, ha Partner az írásbeli értesítést követő 8 napon belül nem emel írásban kifogást az adott változtatással szemben, vagy a Fortrina rendszert az írásbeli értesítést követően továbbra is használja. Továbbá Partner tudomásul veszi, hogy a mindenkori Fortrina utalványok beváltásának és elfogadásának rendjével, lebonyolításával kapcsolatban a meghatározott eljárást, 2.4–ben leírtak alapján. Kijelenti, hogy a szerződéskötést megelőzően annak tartalmát megismerte és azt magára nézve kötelezően elismeri. A mindenkori ÁSZF a Fortrina és a Partner közötti egyedi Partneri Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

4.3. Partner tudomásul veszi, hogy a Fortrina minden változást, módosító javaslatot, szabályzatot, üzleti irányelveket Partner által rendelkezésre bocsátott e-mail címére is jogosult megküldeni.


Megállapodás megszüntetésének szabályai

5.1. Jelen szerződés megkötése egy éves időszakra történik, melynek számítása a szerződés megkötésének és aláírásának napjával kezdődik, azzal a megjegyzéssel, hogy amennyiben a szerződést egyik fél sem mondja fel az egyéves határidő elteltét 30 nappal megelőzően, a szerződés hatálya további egy éves időtartamra automatikusan meghosszabbítódik. Mindkét szerződő felet megilleti az egyoldalú szerződés-felmondási joga, miközben tiszteletben kell tartani a másik szerződő féltől kapott írásbeli, a szerződés felbontásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napos felmondási határidőt. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a felmondási idő lejártáig a jelen ÁSZF -ben meghatározott jogok és kötelezettségek az adott feleket teljes körűen megilletik és kötelezik, tehát a Fortrina –nak jogában áll továbbra is Fortrina utalványokat a Partner felé kiállítani. Partner kötelezi magát, hogy Fortrina által szerződésszerűen kiállított Fortrina utalványokat a felmondási időtartam alatt is, időbeli korlátozás nélkül elfogadja.

5.2. Bármely szerződő fél azonnali hatállyal felmondhatja a Partneri szerződést, amennyiben a másik fél az ÁSZF-ből eredő valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és a másik fél felhívására ezen szerződésszegést nem orvosolja, kivéve amennyiben a szerződésszegés olyan súlyos, hogy a másik féltől a szerződés fenntartása már nem várható el. A Fortrina a fentieken túlmenően bármikor azonnali hatállyal jogosult felmondani jelen szerződést, amennyiben a Partner a Fortrina - Rendszert megkerülve, árengedményt ajánl Vásárlónak, a Fortrina Vásárlói számára ajánlott kedvezményeknél magasabb mértékben, azokon felül, vagy kívül, áru, vagy szolgáltatás fizetésénél, vagy a Fortrina utalvány beváltását indokolatlanul elutasítja, vagy Partnerrel szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy végelszámolási eljárás indul, illetve a Partner fizetésképtelenségének, vagy az adott áru, vagy szolgáltatás teljesítésképtelenségének veszélye áll fenn, vagy Partner határidőre nem teljesíti a Fortrina –val szemben fennálló jutalékfizetési kötelezettségét.

5.3. Jelen Partneri szerződés megszűnésekor Partner minden védjegyet vagy megjelölést, amely a jelen Partneri szerződésre és a Fortrina –val való jelen jogviszony szerinti gazdasági kapcsolatára vonatkozik, köteles eltávolítani üzleteiből és kiadványaiból. Továbbá köteles valamennyi Fortrina által rendelkezésre bocsátott dokumentációt, valamint a Fortrina tulajdonát képező műszaki berendezéseket haladéktalanul a Fortrina részére visszaszolgáltatni. A Partneri szerződés megszűnésével Partner továbbiakban nem jogosult használni a Fortrina által biztosított Web Irodát.


Felelősség és igényérvényesítés szabályai

6.1. Partner tudomásul veszi, hogy a mindenkori szerződéses jogviszony Partner áruértékesítési, vagy szolgáltatásnyújtási tevékenysége során kizárólagosan Partner és Vásárló között jön létre, a Fortrina ezen jogviszonynak sem alanya, sem résztvevője semmilyen jogcímen és körülmények között nem lesz. Ezen szerződéses feltétel alapján Partner tudomásul veszi, hogy szerződéses kötelezettsége megszegése esetén Vásárló bármiféle igényt kizárólag vele szemben támaszthat. Vásárlói igényt semmilyen jogcímen nem jogosult a Fortrina felé továbbhárítani. Partner szavatolja továbbá, hogy Vásárló felé közvetlenül helytállni tartozik az adott termékértékesítésből, vagy szolgáltatásnyújtásból eredő bármilyen jogcímen érvényesített Vásárlói jogszerű követelésért. Partner kötelezi magát, hogy ezeket a követeléseket lehetőség szerint elsősorban az általa egyébként szavatolt és jogszabály által előírt garancia, és szavatossági feltételek keretében, de mindenesetre a törvényes követelmények, előírások figyelembe vételével kielégíti.

6.2. Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben Vásárló bármilyen jogcímen igényt érvényesít közvetlenül a Fortrina –val szemben a Partneri termékértékesítés, vagy a szolgáltatásnyújtás tekintetében, és ha emiatt a Fortrina -át bárminemű kár, vagy költségviselés terheli, úgy Partner köteles ezen kárt, költséget teljes körűen a Fortrina részére megtéríteni. Továbbá köteles Partner a Fortrina -nak minden tőle telhető segítséget megadni abban a tekintetben, hogy a Fortrina az esetleges bírósági, vagy peren kívüli eljárásban, igényérvényesítés során a Vásárló által felrótt felelősség alól mentesülhessen.

6.3. A Fortrina a Partner felé jelen szerződéses jogviszonyból eredő bármely jogcímen a Partner által érvényesítendő igény esetén csak akkor felel, amennyiben a kárt szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozta, vagy a kárt valamilyen alkalmazottja bűncselekmény elkövetésével okozta.

6.4. Amennyiben Partner a termékértékesítését, vagy szolgáltatás nyújtását az elektronikus médián keresztül is lehetővé teszi, és ehhez harmadik személy szolgáltatását is igénybe veszi, úgy ezen harmadik személy tevékenységéért úgy felel, mintha az adott teljesítést, szolgáltatást saját maga nyújtotta volna. Partner a harmadik személy kiválasztásáért, annak teljesítéséért teljes mértékben felelős, erre tekintettel Partner nem mentesül a felelősség alól, amennyiben a kár ezen személy magatartására vezethető vissza.

6.5. A szerződés megszűnése esetén Partner köteles minden olyan márkajelzést, védjegyet, megjelölést üzleti levelezéséből, üzleti irataiból, üzletéből eltávolítani, amely jelen szerződésre, a Fortrina –val való jelen szerződés szerinti gazdasági kapcsolatára vonatkozik.

6.6. Amennyiben a Partner a jelen ÁSZF 1.6. és 3.1. pontokban meghatározott valamely kötelezettségét megszegi, egyébként gondatlanul jár el és emiatt őt kár éri, úgy ezen kárt köteles viselni, annak viselését a Fortrina -ra semmilyen jogcímen nem háríthatja át. A késedelmes bejelentés miatt keletkezett károkért a Fortrina a felelősségét kizárja.

6.7. A Szerződés szerint vis maior eseménynek minősül a Fortrina érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény: természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, (a Fortrina munkavállalói által végrehajtott sztrájk vagy munkabeszüntetés kivételével) továbbá a Fortrina Weboldal és egyéb a Fortrina adatbázishoz való hozzáférést biztosító technikai alapfeltételek, tartós Fortrina érdekkörén kívül eső okokból történő szünetelése. Fortrina nem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem, hibás vagy késedelmes teljesítésért, ha azt a fentiek szerinti vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén a Fortrina köteles Partnert írásban haladéktalanul értesíteni. Vis maior esemény időtartama alatt a szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.


Vegyes rendelkezések

7.1. Jelen ÁSZF a szerződő feleket kötelezi ezen megállapodás rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Partner nem jogosult a Fortrina előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül jelen megállapodásból eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személy részére átengedni, vagy bármely módon átruházni. Ezen tilalom nem vonatkozik a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott jogutódlásra. Partner már a „Partneri együttműködésről szóló szerződés" aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Fortrina a jelen ÁSZF-et, vagy az ebből eredő egyes jogait és kötelezettségeit harmadik személy, elsősorban egy a Fortrina -hoz tartozó vállalkozás részére átengedje, vagy egyéb módon átruházza.

7.2. A jelen szerződésből származó vitás kérdések rendezésére felek kötelesek egymással egyeztetéseket kezdeményezni, és a jogvitákat lehetőleg peres eljárás megindítása nélkül megoldani.

7.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvben foglalt, ide vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

7.4. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi: - Partneri együttműködésről szóló szerződés - Partner csatlakozási nyilatkozat

7.5. Partner köteles a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat - melyek a regisztrációt visszaigazoló e-mailben felsorolásra kerültek - 30 napon belül a Fortrina részére olvasható minőségben a megadott e-mail címre elküldeni.
30 nap után a partneri regisztrációja vásárlói státuszba kerül, így továbbra is élvezheti a Fortrina által nyújtott előnyöket.